SN/K 229 Utsetting, oppmåling og toleranser på byggeplass

SN/K 229 ble oppnevnt våren 2012. Komiteen består av personer med lang og solid erfaring fra kart og stikningsarbeider innenfor ulike felter. Statens vegvesen, entreprenører, prosjekterende, bygningsmyndigheter og Statens kartverk deltar. Ulike krav til nøyaktighet ved utsetting og innføring av en ny kartprojeksjon EUREF89 NTM for Norge er sentrale tema. NS 3463:1987 harmonerer ikke med nyere metoder innenfor totalstasjonsmålinger, GPS-, laserteknikk osv, og motivasjonen er god for nyutvikling av en Norsk Standard.

Mandat: “Standarden NS 3463 Utsetting og oppmåling på byggeplass – Metoder og toleranser skal revideres. Standarden utvikles slik at den kan brukes der det er aktuelt som grunnlag for referanse og vedlegg til kontrakter for ulike deler av et bygge- eller anleggsprosjekt. I samarbeid med komiteen bør det også vurderes alternative publikasjonsformer som Teknisk Rapport eller Teknisk Spesifikasjon. Standarden skal gjøre det mulig å adressere ansvarsfordeling. Standarden skal angi passende kvalitetskrav, krav til homogenitet og kontroll for etablering og bruk av oppmålingsdata og kartprojeksjon under hele prosjektet, herunder også krav til informasjon om, og påvisning av, alle fastmerkene som skal brukes. Komiteen vurderer hensynet til dataflyt i standarden. Revisjonsarbeidet skal særlig vektlegge nytteverdi og praktisk bruk av standarden som felles referanse for de involverte partene i ulike typer bygge- og anleggsprosjekter, og ta hensyn til teknologiutviklingen. Standarden bør inneholde definisjoner av vesentlige termer og forkortelser; og eventuelt informative N002 vedlegg som angir ulike metoder for utsetting. Hensynet til praktisk nytteverdi av standarden vil være viktig for innhold og omfang som komiteen bør starte med å diskutere. På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.”

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Rune Sandvik (rsa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)