SN/K 513 Byggherreforskriften

Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom oppnevnte høsten 2009 en komité som fikk i oppgave å utarbeide kontraktsdokumenter i form av byggblanketter til den nye forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften), som trådte i kraft 1. januar 2010. Dette var en revisjon av en tidligere forskrift, men det har ikke tidligere vært utarbeidet standardiserte kontraktsdokumenter i regi av Standard Norge.

Bakgrunnen for komitéoppnevnelsen var flere henvendelser fra næringen om at disse kontraktene burde standardiseres.

Komiteen hadde sitt første møte i desember 2009, og har totalt hatt 10 møter.
Forslagene til kontraktsdokumenter til byggherreforskriften ble sendt på høring i juni 2010. Komiteen har i etterkant av dette behandlet høringsuttalelsene, og blitt enige om de nye kontraktsdokumentene.

Det er utarbeidet følgende nye dokumenter til byggherreforskriften:

  • Byggblankett 8440 A  Byggherreforskriften - Kontrakt
  • Byggblankett 8440 B  Byggherreforskriften - Oppgavefordeling

De nye dokumentene ble klare for bruk i februar 2011, og kan bestilles via www.standard.no.

Arbeidet i komiteen er derfor avsluttet.

Komitéen bestod på ferdigstillelsestidspunktet av følgende medlemmer:
• Roar Skjetne, Byggenæringens Landsforening, komitéleder
• Per Arne Larsen, Arbeidstilsynet
• Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge
• Morten Meyer, Boligprodusentenes Forening
• Arild Berglund, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
• Jan Olaf Dukan, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
• Arne Slettebøe, Foreningen Næringseiendom
• Rune Werring Olsen, LO/Fellesforbundet
• Arvid Dynge, LO/Norsk Arbeidsmandsforbund
• Thomas Kollerød, Maskinentreprenørenes Forbund
• Tore Frellumstad, Rådgivende Ingeniørers Forening
• Tanja H. Dugstad, Statsbygg
• Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitésekretær 

Komitéleder:

Roar Skjetne, Byggenæringens Landsforening

Faglig ansvarlig:

Jørgen Birkeland (jbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)