AG03 Revisjon av lydklasser

På grunn av utvikling i europeiske og internasjonale standarder, krav i tekniske forskrifter og oppdateringer i standarder ble det behov for å se nærmere på målestørrelser, lydklasser og grenseverdier for lydisolasjon, spesielt lavfrekvent lydisolasjon, i ulike bygningstyper i NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper.

En mindre arbeidsgruppe, AG03, av medlemmer av SN/K 001 gjennomgikk behovet for endringer av lydisolasjon for bygningstyper i NS 8175, og utarbeidet et forslag til endringer for lydisolasjon, oppdateringer, utviklingen internasjonalt/i Europa og revisjon av regelverk, spesielt TEK17 og T-1442.

Revidert forslag til NS 8175 var til nasjonal høring i juni-september 2018. Høringssvarene ble behandlet i 2018/2019. Revidert standard ble publisert i juli 2019. Denne erstatter NS 8175:2012. Bygningsteknisk forskrift, TEK17, henviser fortsatt til 2012-utgaven inntil mydighetene beslutter annet.

Sist oppdatert: 2019-11-11