SN/K 007 Referansegruppen for betongområdet

Referansegruppen for betongområdet er en videreføring av det som tidligere var Norsk Ingeniørsforenings Permanente Betongutvalg, og har vært en komité i NBR og SN i 40 år.

Referansegruppen dekker i dag prosjektering av betongkonstruksjoner, utførelse av betongkonstruksjoner samt materialet betong. Sentrale standarder innenfor området er blant annet NS-EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner, NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner og NS-EN 206 Betong. Komiteen har i tillegg arbeid innenfor komiteer knyttet til prefabrikkerte betongprodukter, betongvarer samt bistår i beskrivelsestekster for betongarbeider

I den kommende perioden vil særlig ferdigstillelse av revisjonsarbeidet knyttet til EN 1992 Eurokode 2 stå sentralt, samt store endringer til EN 206 Betong. Det jobbes også aktivt med betongreparasjoner i serien EN 1504 og andre relevante standarder.

Komiteens mandat er:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen betongkonstruksjoner. Komiteen skal følge arbeidet i:

  • CEN/TC 51 «Cements and building limes”
  • CEN/TC 104 «Concrete and related products”
  • CEN/TC 177 «Prefabricated reinforced components of autoclaced aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open structure”
  • CEN/TC 229 «Precast concrete products”
  • CEN/TC 250/SC 2 «Eurokode 2, Prosjektering av betongkonstruksjoner»
  • ISO/TC 71 «Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete»
  • ISO/TC 74 «Cement and lime»

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i europeiske og internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal samarbeide med SN/K 370 Eurokoder (speiler CEN/TC 250 og koordinerer de nasjonale komiteene tilknyttet Eurokodene).

Komiteen skal samarbeide med SN/K 51 «Overflatebeskyttelse og korrosjon» (speiler CEN/TC 219 og ISO/TC 156, begge katodisk beskyttelse)

Komiteen skal samarbeide med SN/K 421 «Betongarbeider» (NS 3420 del L, Betongarbeider).

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vedlikeholde og utarbeide nasjonale tillegg innenfor arbeidet det speiler, herunder:
- EN 1992-serien «Prosjektering av betongkonstruksjoner»
- EN 1504-serien «Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner»
- EN 197-serien «Sement»
- EN 206 «Betong»
- EN 13670 «Utførelse av betongkonstruksjoner»

Komiteen skal også vedlikeholde og utarbeide nasjonale norske standarder innenfor området betongkonstruksjoner dersom det er behov for det.

Vedlikehold innebærer utvikling av rettelsesblad, endringsblad eller revisjon etter behov.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på tre år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på tre år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komitéleder:

Terje Kanstad, NTNU

Faglig ansvarlig:

Hauke Burkart (hbu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)