SN/K 011 Brannalarmanlegg

Komiteen er norsk speilkomite for det europeiske arbeidet på området brannalarmområdet, men den utvikler også nasjonale standarder på området. Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komiteen ble reoppnevnt i 2018 av sektorstyret BAE og gitt følgende mandat:
Komiteen skal være nasjonal speilkomité for CEN/TC 72 Fire detection and fire alarm systems. Komiteen skal gi råd til Standard Norge om norske synspunkter på forslag til standarder og andre publikasjoner fra CEN, og gi veiledning om norske avstemminger til forslag fra CEN.

Komiteen skal søke å involvere myndigheter og kompetansemiljøer innenfor fagområdet vi er satt til å ivareta. Komiteen skal søke å følge med på arbeider i nærliggende komiteer som kan ha innvirkning på arbeidet i SN/K 011.

Komiteen skal vedlikeholde

  • NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold
  • NS 3961 Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold

Komiteens leder og/eller andre av komiteen medlemmer som har interesse deltar i CEN/TC 72 sine allmøter.

Komiteen skal fastsette en møteplan for et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år

Komitéleder:

Ante Salte Andersen, Com Con AS

Faglig ansvarlig:

Brian Forner (bfo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)