SN/K 015 Brannsikkerhet i bygninger

Utvikling av standarder innenfor fagområdene brannteknisk klassifisering av materialer og produkter og brannteknisk prosjektering.

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen brannsikkerhet i bygninger og brannteknisk prosjektering. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 127 Fire safety in buildings, ISO/TC 92 Fire safety, ISO/TC 92/ SC4 Fire safety engineering og i INSTA, og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av nevnte komiteer, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitéleder:

Robert Olofsson, RISE Fire Research AS

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)