SN/K 024 Universell utforming av byggverk

Standardene om universell utforming av byggverk er revidert.

NS 11001 Universell utforming av byggverk
Revidert byggteknisk forskrift (TEK 17) beskriver funksjonskrav og noen minste krav til ytelser.

NS 11001-1 og -2 angir konkrete løsninger. Standardene er viktige verktøy, fordi de spesifiserer konkrete krav til varer, bygninger, omgivelser og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. Standardene er utarbeidet av representanter fra bygningsmyndighetene og BAE-næringen. Standardene er godkjent av sektorstyret for BAE.

Følgende instanser har bidratt i revisjonsarbeidet: Arkitektbedriftene, Boligprodusentene, Heisleverandørene, Norsk Lysteknisk Komité, Skanska, EBA, Universell Utforming AS, Direktoratet for byggkvalitet, Omsorgsbygg KS og Undervisningsbygg KS Oslo kommune,Husbanken, Statsbygg, Forsvarsbygg, Norges miljø-og biovtenskaplige universitet, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Hørselhemmedes Landsforbund, SINTEF Byggforsk, ULOBA. 

Målgruppen for de to standardene er først og fremst de prosjekterende, utførende og oppdragsorganisasjonene som har ansvar for nybygging, men standardene er også relevante for eiendomsforvaltere.

Revisjonsarbeidet

Komiteen har fokusert på følgende:

  • dimensjonering for personer med nedsatte bevegelsesevner
  • belysning og kontraster
  • veifinning i bygninger
  • de normative tilleggene A Om nedsatte bevegelsesevner og B Om nedsatte synsevner
  • de informative tilleggene C Om nedsatte hørselsevner og D Om nedsatte kognitive ferdigheter

I tillegg har komiteen utviklet et informativt tillegg om verneverdige bygninger, som inngår i del 1.

Begge standardene har fått et informativt tillegg om bruk av lys, farger og materialteksturer i bygninger. 

Komiteen har ikke foreslått nye tilleggsprodukter til standardene.

Det er først og fremst behov for en programvare som på en rask og enkel måte kan brukes i kvalitetskontroll ved prosjektering, utførelse og drifting. Dette vil bli fulgt opp som eget prosjekt så snart det foreligger budsjettmidler for formålet.

Standardene blir ikke oversatt med det første, fordi vi avventer utviklingen av en europeisk standard innenfor temaet universell utforming.

Det vil etterhvert bli arrangert kurs i bruk av standardene. Følg med på nettiden under fanen Kurs og arrangementer.

Hva skjer internasjonalt?

Komiteen bidrar til at norske kompetanser og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen universell utforming av byggverk. Komiteen følger revisjonsarbeidet i ISO/TC59/SC16 og oppfølgingen av CEN/CENELEC JTC 11 - Accessibility in the built environment og støtter de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. 

Forslag til standard fra CEN/CENELEC JTC 11 er forventet på høring i 2020. Det vil bli en funksjonsbasert standard uten kvantitative krav (prEN17210). Målbare krav skal nedfelles i tekniske rapporter (TR). Disse forslagene er også forventet på høring i løpet av 2020. Det er fortsatt litt uklart hvilken status disse suppleringene får i forhold til bruk av prEN 17210 eller nasjonale standarder. 

Komitéleder:

Lise Rystad

Faglig ansvarlig:

Lars Aasness (laa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)