SN/K 039 Trykkpåkjent utstyr

Komiteen følger standardiseringen i CEN og ISO og er sammensatt av deltakere fra følgende virksomheter:                                                                                      

 • Aker Solutions ASA
 • Atlas Copco Kompressorteknikk AS
 • DNV GL AS
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  
 • Dovre Sertifisering AS
 • Equinor ASA
 • Gasnor AS
 • Gass og pusteservice AS
 • Gasum AS
 • Hexagon Ragasco AS 
 • Hexagon Raufoss AS
 • K.A.Johansson Materialkonsult
 • KANFA AS
 • Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
 • Midsund Bruk AS
 • MyPiping AS
 • Petroleumstilsynet
 • RISE Fire Research
 • SINTEF Materialer og kjemi
 • Tolcon AS  
 • Umoe Advanced Composites AS
 • Yara International ASA

 

Nyttige lenker: 

Komiteens virksomhetsområde omfatter standardisering av trykkpåkjent utstyr og komponenter og har følgende mandat for 2018-2020:

«Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes innenfor utvikling, vedlikehold og bruk av internasjonale og europeiske standarder for stasjonært og transportabelt trykkpåkjent utstyr. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, standarder knyttet til forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED), forskrift om enkle trykkbeholdere (SPVD), forskrift om transportabelt trykkutstyr (TPED), forskrift om landtransport av farlig gods (ADR/RID) og UN Model Regulations.

SN/K 039 speiler arbeidet i følgende komiteer:

SN/K 039 har overordnet ansvar for samordning og utnevnelse av norske eksperter og delegater til internasjonalt arbeid i ovennevnte komiteer, og for å støtte disse ekspertene og delegatene i arbeidet. De som deltar internasjonalt, forventes å rapportere tilbake til SN/K 039.

Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ovennevnte komiteer, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal vurdere behovet for, og ved behov utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de internasjonale og europeiske standardene som utgis, samt vurdere behovet for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere behovet for, og ved behov være ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av norske standarder og tilleggsprodukter på fagområdet. Den skal videre gi råd om fastsetting av internasjonale standarder som Norsk Standard og ved behov bidra med forslag til norske titler.

Arbeidet i SN/K 039 skal etter beste evne koordineres med øvrig nasjonalt standardiseringsarbeid innenfor relaterte områder.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell o.l.

Komiteen videreføres for en periode på inntil tre år, med mulighet for ytterligere forlengelse. Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.»

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen, aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norges markedsområde Industri, Energi og Transport (IET) og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitéleder:

Steinar van der Meer, DSB

Faglig ansvarlig:

Prosjektleder Ståle Prehn-Sletten (spr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)