SN/K 044 Pbl-blankettutvalg - byggesak

Gyldigheten for komiteens mandat gikk ut i oktober 2009. Mandatet ønskes ikke endret, kun forlengelse av gyldighet. Det har også skjedd noen endringer i komitésammensetningen siden 2007.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2010-02-08

Mandat for SN/K 044 – Pbl-BlankettkomiteenNasjonal komité SN/K 044 Pbl-Blankettkomiteen skal utarbeide standardiserte
informasjonselementer etter reglene i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

ByggSøk og blankettene skal søke å ivareta det informasjonsbehov og behovet for standardisert dokumentasjon, som forskriftene angir som minimumskrav, ved melding om tiltak eller søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Komiteen skal, ved utarbeidelsen av informasjonselementene, sikre at endringer og innføring av nye regler ivaretar behovet for de samme informasjonselementene på ByggSøk og i blankettene.

Komiteen skal komme med et forslag til hvordan mindre endringer og rettelser bør håndteres innenfor rammen av Standard Norges rutiner. Komiteen skal også utarbeide forslag til rutiner for innarbeiding av nye og reviderte informasjonselementer i ByggSøk og Standard Norges blanketter. Utgangspunktet skal være Standard Norges rutiner og forslag til eventuelle endringer oversendes Standard Norge.

Komiteen fastsetter selv sine møter og møteplaner. Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen ledes av Per Jæger. Standard Norge ivaretar sekretariatsfunksjon gjennom å tildele en sekretær til den nasjonale komiteen. På første møtet skal komiteen også utarbeide en oversikt over planene for arbeidet i komiteen og planlagte utgivelser og revisjoner.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 2 år av gangen.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)