SN/K 064 Pålitelighet

SN/K 064 Pålitelighet ble opprinnelig etablert på 90-tallet for å følge arbeidet i CEN TC 250 Eurokoder, ISO TC 98 Basis of design of structures, og å utarbeide NS 3490 Krav til pålitelighet. Deretter å legge til rette for anvendelse av EN 1990 i Norge, utarbeide nasjonalt tillegg og forestå oversettelse til norsk.

SN/K 064 har i 2010 behandlet forslag til nasjonalt tillegg til Tillegg A2 Anvendelsesregler for bruer, men her har hoveddelen av arbeidet vært utført av Vegdirektoratet og Jernbaneverket i samarbeid med Standard Norge, og et endringsblad til tabell NA.A1 (903). Det har allikevel vært begrenset aktivitet i SN/K 064 de tre årene siden NS-EN 1990/NA:2008 Nasjonalt tillegg NA - Eurokode - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner ble fastsatt.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2011-02-03

Komiteens mandat endres til følgende:

Komiteen skal revidere bestemmelser i nasjonalt tillegg NS-EN 1990:2002/NA:2008 knyttet til kvalitetssikring og kontroll av prosjektering og utførelse knyttet til konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og ingeniørgeologi. Komiteen skal samtidig innarbeide Tillegg A2 Bruer med nasjonalt tillegg i en konsolidert utgave. Utføre andre endringer der det er nødvendig, uten at det forutsettes noen generell gjennomgang og revisjon.

Hovedoppgaven for SN/K 064 forblir å følge arbeidet i CEN TC 250 Structural Eurocodes, ISO TC 98 SC1 Terminology and symbols og SC2 Reliability of structures og vedlikeholde og utvikle de dokumenter som er nødvendige i Norge, samt å bidra i arbeidet i nevnte komiteer. Et spesielt område er pålitelighetsdifferensiering og kontroll i en fremtidig revisjon av EN 1990, et tema Norge lenge har vært en pådriver for.

Professor Torgeir Moan ved NTNU er leder av komiteen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 5 år.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Roald Sægrov (ros@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)