SN/K 134 Jordkvalitet

SN/K 134 skal

 • følge opp arbeidet i ISO/TC 190 Soil quality og CEN/TC 345 Characterization of Soils gjennom deltakelse i relevante standardiseringsprosjekter og ved å vurdere og kommentere forslag til standarder samt gi forslag til norsk stemmegivning
 • vurdere behov for egenutviklede norske standarder, særlig knyttet til myndighetenes behov for miljøtekniske grunnundersøkelser, og bidra i selve utviklingsarbeidet
 • gi innspill på hvilke ISO-standarder som skal fastsettes som Norsk Standard og foreslå norske titler til disse
 • gi innspill til det europeiske standardiseringsprosjektet Horizontal
 • velge ut internasjonale standarder som skal oversettes til norsk, og gi faglige/terminologiske innspill ved oversettelser.

Mandat til ISO/TC 190 Soil quality og til CEN/TC 345 Characterization of soils

 • Standardisering innenfor fagområdet jordkvalitet
 • Klassifisering
 • Definering av termer
 • Prøvetaking av jord
 • Måling og rapportering av jordegenskaper.

Dette omfatter ikke fastsetting av grenseverdier for jordforurensing og aspekter knyttet til bygg og anlegg, for eksempel fundamentering. Det viktigste sett fra norsk side er arbeidet med prøvetaking av forurenset jord. Dette vil være et sentralt arbeidsområde framover.

Det er et tett samarbeid mellom ISO-komiteen og CEN-komiteen for jord, blant annet ved at de to komiteene har felles ledelse og felles sekretariat og at de har identiske mandater. Det rent tekniske arbeidet foregår i regi av ISO/TC 190. Oppgaven til den europeiske komiteen, CEN/TC 345, er først og fremst å sørge for at standardene blir optimalt tilpasset de behovene som utløses av europeiske direktiver, samt å gjøre nødvendig arbeid knyttet til europeiske avstemninger.

ISO/TC 190 har seks underkomiteer:

 • SC 1 – Evaluering av kriterier, terminologi og koding
 • SC 2 – Prøvetaking
 • SC 3 – Kjemiske metoder og jordkarakterisering
 • SC 4 – Biologiske metoder
 • SC 5 – Fysiske metoder
 • SC 7 – Jord og overvåking av forurenset grunn

Les mer om ISO/TC 190.

CEN/TC 345 har foreløpig ingen egne undergrupper. Les mer om CEN/TC 345

Komitéleder:

Hans-Jørund Hansen, Miljødirektoratet

Faglig ansvarlig:

Knut Jonassen (kjo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)