SN/K 144 Språk og terminologi

Både terminologi og språkressurser i videre forstand utgjør en integrert del av nasjonal og internasjonal infrastruktur. Det er av stor betydning at internasjonale standarder som utarbeides på dette området, tilfredsstiller nasjonale behov og er egnet for særspråklige forhold.

Den tekniske komiteen ISO/TC 37 "Language and terminology" er spesielt sentral i denne sammenhengen. Komiteen utarbeider internasjonale standarder innenfor terminologiske metoder og ulike sider av språkressurser, inklusive oversettelse. En rekke av standardene fra ISO/TC 37 har avgjørende betydning for den språklige nasjonale infrastrukturen, og både formatstandarder og metodestandarder inngår som sentrale elementer i utvikling av språklige verktøy for norsk (bokmål og nynorsk) og de samiske språkene. De internasjonale standardene er sentrale i arbeidet med å sikre norske språkressurser for forskning og språkindustri, og det er viktig at norske interesser ivaretas. Videre er ISO/IEC JTC 1/SC 2 ansvarlig for den internasjonale standarden for tegnsett, som er en viktig grunnlags-standard for all databehandling av språk. Også her er det viktig å følge med for å fange opp eventuelle saker av nasjonal betydning.

SN/K 144 har følgende mandat fra juni 2020 til juni 2023:

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for

 • ISO/TC 37 "Language and terminology" med underkomiteer;
 • ISO/IEC JTC 1/SC 2 "Coded character sets";
 • CEN/TC 304 "ICT – European localization requirements" [for tiden sovende].

 Komiteen skal

 • bidra til at nasjonal kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor språk og terminologi;
 • gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 37, ISO/IEC JTC1/SC2 og CEN/TC 304, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder fra disse komiteene er i tråd med nasjonale behov og interesser;
 • ha overordnet ansvar for samordning og oppnevnelse av nasjonale eksperter og delegater til internasjonalt arbeid i ovennevnte komiteer og støtte disse ekspertene og delegatene i arbeidet. De som deltar internasjonalt, forventes å rapportere tilbake til SN/K 144;
 • følge med i standardiseringsaktiviteter innenfor tilgrensende fagområder som ontologi og kunnskapsrepresentasjon, som delvis skjer i andre komiteer.

 Komiteen skal videre

 • vurdere og gi Standard Norge råd om fastsetting av standarder fra ISO/TC 37 og ISO/IEC JTC 1/SC 2 som Norsk Standard og ved behov bidra med forslag til norske titler;
 • vurdere behovet for, og ved behov utarbeide, nasjonale standarder og eventuelle nasjonale tilleggsprodukter til de europeiske og internasjonale standardene som utgis på området;
 • vurdere og foreslå nye europeiske og internasjonale standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov på området;
 • vurdere behovet for oversettelse av de europeiske og internasjonale standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen fastsette en møteplan for inntil ett år om gangen. 

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen, aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde IKT i Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitéleder:

Håvard Hjulstad (Håvard Hjulstad språk og terminologitjenester). Nestleder: Marianne Aasgaard (Språkrådet)

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)