SN/K 153 Vannkvalitet

SN/K 153 skal:

 • følge opp og koordinere norsk deltakelse i CEN/TC 230 Water analysis og ISO/TC 147 Water quality. Begge komiteene utarbeider standarder knyttet til Vannrammedirektivet og Drikkevannsdirektivet
 • vurdere og kommentere forslag til standarder samt gi forslag til norsk stemmegivning
 • vurdere behovet for å revidere og oppdatere norske standarder på vannområdet, eventuelt foreslå at utdaterte Norsk Standard trekkes tilbake
 • foreslå hvilke CEN- og ISO-standarder som bør oversettes til norsk
 • utvikle egne norske standarder for vannundersøkelser ved behov

CEN/TC 230 og ISO/TC 147 utarbeider standarder for:

 • kjemiske undesøkelser
 • fysiske undersøkelser
 • mikrobiologiske undersøkelser
 • toksikologiske undersøkelser
 • biologiske undersøkelser
 • terminologi

Dette omfatter både ferskvann og marint vann.

Komitéleder:

Ann Kristin Schartau, Norsk institutt for naturforskning – NINA

Faglig ansvarlig:

Rolf Duus (rdu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)