SN/K 188 Person-ID

Komiteen er fortiden ikke aktiv.

SN/K 188 har følgende mandat:

 Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:

  • ISO/IEC JTC 1/ SC 37 Biometrics
  • ISO/IEC JTC 1/ SC 17 Cards and personal identification
  • CEN/TC 224 Personal identification, electronic signature and cards and their related systems and operations
  • Biometriarbeid i ISO/IEC JTC 1/ SC 27 IT Security Techniques

 Komiteen skal:

  • Behandle og gi innspill til forslag til standarder fra ISO/JTC 1/SC37, ISO JTC1/SC 17 og CEN/TC 224
  • Følge opp arbeidet i relevante underkomiteer
  • Vurdere hvor det er relevant med deltagelse fra norske eksperter
  • Den skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/JTC 1/SC37, ISO JTC1/SC 17 og CEN/TC 224
  • Vurdere hvile ISO standarder som bør fastsettes som norske standarder
  • Følge med i aktiviteter innenfor biometri, som delvis skjer i andre komiteer

Komiteen skal videre vurdere behovet for å utarbeide egne norske standarder på området og eventuelle oversettelser.

Det er et nært samarbeid med andre referansekomiteer som SN/K 171 IT-sikkerhet, SN/K 163 Grunnlagsstandarder IKT SN/K 250 Bank og finansielle tjenester, SN/K 186 Læringsteknologi og SN/K 120 Helseinformatikk

Asbjørn Hovstø fra ITS Norway leder komiteen. Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde IKT og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. Komiteens sammensetning og mandat vurderes fortløpende.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 5 år.

Komitéleder:

John Thoresen, Politiet

Faglig ansvarlig:

Lasse Mortensen (lmo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)