SN/K 211 Samfunnssikkerhet

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap handler om å verne samfunnet mot hendelser som kan true grunnleggende verdier og funksjoner og sette liv og helse i fare, jf. St. Meld. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet.

Standard Norge har gjennom flere år vært engasjert i utviklingen av standarder gjennom ISO og CEN. Den Norske komiteen SN/K 211 Samfunnssikkerhet speiler ISO/TC 292 Security & resilience og CEN/TC 391 Societal and Citizen Security. Begge komiteene reorganiseres og får nye mandater og forretningsplaner.

Justis og beredskapsdepartementet har utformet 4 nye mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap:

 • Redusere sårbarhet i samfunnet
 • Kunnskapsbasert forebygging
 • Styrket samhandling i beredskap og krisehåndtering
 • Bedre ledelse og styrket ledelseskultur

SN/K 211 vil utrede nasjonale behov og utfordringer som bør løses gjennom utvidet bruk av internasjonale standarder. Arbeidet i komiteen og faggrupper kan resultere i flere ulike resultater og dokumenter, først og fremst standarder, men også veiledninger, rapporter og anbefalinger. Standardiseringen på området samfunnssikkerhet har spesiell betydning for myndighetenes arbeid og disse må trekkes med i det arbeidet.

Bransjen selv vil bidra til å utvikle standardene
Sentrale aktører fra myndigheter, privat næringsliv, bransjeorganisasjoner m.flere deltar i den ny komiteen. Det arbeides med å oppnevne flere eksperter som innen samfunnssikkerhet deltar i dette viktige arbeidet.

Komiteen skal følge arbeidet som pågår på Europeisk nivå i CEN/TC 391 Societal and Citizen Security og har spesiell fokus på programmet knyttet opp mot CBRNE (Chemical, biological, radiological and nuclear defense) . Arbeidet følges av Forsvarets Forskningsinstitutt.

 • WG 1 Healthcare Facilities
 • WG 2 CBRNE
 • WG 3 Crisis management /civil protection

Komiteen skal følge ISO/TC 292 Security & resilience, som har et svært bredt mandat. Det vil utvikles standarder gjennom 6 arbeidsgrupper som har følgende inndeling:

 • WG1 Terminology
 • WG 2 Continuity and resilience
 • WG 3 Emergency management
 • WG 4 Fraud countermeasures and controls
 • WG 5 Public and community resilience
 • WG 6 Security

Det er svært viktig å utvide det internasjonale samarbeidet. Et viktig apparat for å  styrke internasjonalt samarbeid er gjennom standardiseringsorganisasjonene ISO og CEN, der det arbeides målrettet med å utvikle standarder for å sikre liv, helse og verdier i et bredt samfunnsperspektiv. 

Bruk av standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Standarder brukes som spesifikasjon av krav og retningslinjer til prosesser, tjenester innenfor området samfunnssikkerhet.

Kontakt Standard Norge
Dersom du ønsker mer informasjon eller er interessert i å delta i standardiseringsarbeid knyttet til samfunnssikkerhet nasjonalt eller internasjonalt, ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no.

Det oppnevnes en komité med følgende mandat
”Nasjonal komité SN/K 211 ”Samfunnssikkerhet skal følge opp og påvirke det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor området samfunnssikkerhet. Komiteen skal primært påvirke utvikling av standarder i komite ISO/TC 292 Security and Resilience samt den europeiske komiteen CEN/TC 391 Societal and Citizen Security med tilhørende arbeidsgrupper.

”Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Samfunnssikkerhet. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 292 Security and Resilience og CEN/TC 391 Societal and Citizen Security og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal vurdere behovet for å utarbeide norske standarder innenfor området, samt behovet for å oversette og tilrettelegge for implementering av internasjonale standarder i Norge.  Komiteen skal også holde seg orientert om annet nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid av relevans for komiteens arbeid.

Komiteen vil samordne sin aktivitet med den nasjonale komiteen SN/K 296, som utarbeider standarder innen samfunnssikkerhet for byggenæringen.

Komiteen oppnevnes for en periode på 3 år.

På sitt første ordinære møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde SIP og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitéleder:

Marita Aasrum Svenningsen

Faglig ansvarlig:

Lars Erik Jensen (lej@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)