SN/K 223 Miljøstandardisering i BAE-næringen

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen miljø og bærekraftområdet.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2015-10-30

Det oppnevnes en komité med følgende revidert mandat:

Komiteen skal følge standardiseringsarbeidet i følgende komiteer:

  • ISO/TC 59/SC 17 Sustainability in building construction
  • CEN/TC 350 Sustainability in construction works
  • CEN/TC 351 Construction Products - Assessment of release of dangerous substances

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal ha dialog med andre relevante Standard Norge komiteer for å sikre en god informasjonsflyt.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitéleder:

Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens Forening

Faglig ansvarlig:

Marianne Werner (mwe@standad.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)