SN/K 254 E-handel og elektroniske forretningsprosesser

EU-kommisjonen ga i 2014 CEN i oppdrag å etablere en europeisk standard (EN) for elektronisk faktura for å støtte implementeringen av direktiv 2014/55/EU om elektronisk faktura for offentlige anskaffelser. Offentlige virksomheter er forpliktet til å motta og prosessere faktura i format basert på denne standarden. Arbeidet med å utarbeide standarden ble tillagt CEN/TC 434 Electronic Invoicing.

I forbindelse med de nye innkjøpsdirektivene etablerte CEN i tillegg CEN/TC 440 Electronic Public Procurement våren 2015 for å utarbeide formelle standarder for elektronisk gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser mer generelt.

I Norge følges arbeidet av speilkomiteen SN/K 254 E-handel og elektroniske forretningsprosesser. Arbeidet i SN/K 254 gir norske virksomheter innsyn og påvirkningsmuligheter i arbeidet som skjer på europeisk nivå. Det er ønskelig med bredest mulig deltakelse i komiteen både for å sikre at behov i det norske markedet blir identifisert, og at norske aktører har best mulig forutsetninger for å ta resultatene av arbeidet i bruk.

SN/K 254 har følgende mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innenfor e-handel og elektroniske forretningsprosesser.

Komiteen skal følge arbeidet i følgende komiteer i CEN:

  • CEN/TC 434 Electronic Invoicing
  • CEN/TC 440 Electronic Public Procurement

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i europeiske komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 434 og CEN/TC 440, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal ved behov foreslå og eventuelt utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir fastsatt, og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.

SN/K 254 utpeker delegater til europeiske møter og eksperter til å delta i prosjektene i CEN/TC 434 og i CEN/TC 440. Deltakere i det europeiske arbeidet forventes å melde status til SN/K 254.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komitéleder:

Jan A. Mærøe, DFØ

Faglig ansvarlig:

Lasse Mortensen (lmo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)