SN/K 292 Tilstandsanalyse av byggverk

SN/K 292 ble av sektorstyret BAE den 2016-02-02 re-oppnevnt med følgende mandat:

«Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 3600:2013 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og veiledningen til denne. Komiteen skal starte med kartlegging av grunnleggende problemstillinger og utfordringer ved standarden knyttet til

  • avhendingsloven
  • kompleksiteten av standarden
  • kost/nytte av standard-forslaget

Komiteen skal i tillegg se på mulighet for modulisering/tilpasning for ulike typer boliger.

Resultater fra kartleggingen legges fram for sektorstyret BAE i løpet av første halvår 2016.

Komiteen skal bidra til at NS 3424 og NS 3600 med veiledninger blir tatt i bruk, gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Komiteen skal samle og høste erfaring fra bruk av standardene og veiledningene som innspill til fremtidig revisjon av dem.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. mai 2019»

---------------

Komiteen har ferdigstilt:

  • NS 3424: 2012, Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring. Standarden er utgitt både på norsk og i engelsk oversettelse
  • Veiledning til NS 3424, Publikasjon P-799:2020
  • NS 3600: 2018, Tekninsk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
  • Veiledning til NS 3600, Publikasjon P-742 (trukket tilbake)
  • Blanketter til NS 3600 for forenklet vurdering av elektrisk anlegg og branntekniske forhold

 

Komiteen har for tiden ingen aktive prosjekter.

Komiteen består av representanter fra:

Byggeiere, rådgivere, taksering, eiendomsmeglere, forbrukere, infrastrur, forsinkring, forskning, elsikkerhet, boligprodusenter, boligbyggelag og huseiere

Komitéleder:

Anders Leisner, Huseiernes Landsforbund

Faglig ansvarlig:

Merete H. Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)