SN/K 292 Tilstandsanalyse av byggverk

SN/K 292 ble av sektorstyret BAE den 2016-02-02 re-oppnevnt med følgende mandat:

«Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 3600:2013 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og veiledningen til denne. Komiteen skal starte med kartlegging av grunnleggende problemstillinger og utfordringer ved standarden knyttet til

  • avhendingsloven
  • kompleksiteten av standarden
  • kost/nytte av standard-forslaget

Komiteen skal i tillegg se på mulighet for modulisering/tilpasning for ulike typer boliger.

Resultater fra kartleggingen legges fram for sektorstyret BAE i løpet av første halvår 2016.

Komiteen skal bidra til at NS 3424 og NS 3600 med veiledninger blir tatt i bruk, gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Komiteen skal samle og høste erfaring fra bruk av standardene og veiledningene som innspill til fremtidig revisjon av dem.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. mai 2019»

---------------

Komiteen har ferdigstilt:

  • NS 3424: 2012, Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring. Standarden er utgitt både på norsk og i engelsk oversettelse
  • Veiledning til NS 3424, Publikasjon P-764:2015
  • NS 3600: 2013, Tekninsk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
  • Veiledning til NS 3600, Publikasjon P-742
  • Blankett NS 3600 tillegg D Forenklet vurdering av elektrisk anlegg for boliger og valg av tilstandsgrad
  • Blankett NS 3600 tillegg E Forenklet vurdering av branntekniske forhold i boligen

Arbeid med det nye mandatet og revisjon av NS 3600 ble startet i april 2016. 

Komiteen består av følgende medlemmer:

Marianne Stokkreit Aasen, NBEF
Svein Bjørberg, Rådgivende Ingeniørers forening 
Fredrik Eriksen, Rådgivende Ingeniørers forening 
Merete Christensen Bernau, Protector forsikring
Daniel Helgesen, Norges Takseringforbund
Claus Norsted, Norges Takseringsforbund
Øyvind Stokke, Norges Takseringsforbund
Nils-Erik Christiansen, Norges Takseringsforbund
Arne Gussiås, Statens vegvesen
Jon Henrik Leere, Norsk Elektro - Kontroll AS
Magnus Røken, NITO Takst Service AS
Roy Malmo Nilsen, Anticimex AS,
Stian Pettersen, Avinor AS
Hanne Nordskog-Inger, Eiendom Norge
Tore Reiersen, Forsvarsbygg
Mads Andersen, Norwegian ClaimsLink AS
Margrethe Røse Solli, Norges eiendomsmeglerforbund
Bjørn Sørensen, NELFO
Sverre B. Holøs, SINTEF Byggforsk
Thomas Bartholdsen, Forbrukerrådet
Arve Solheim, Boligprodusentenes forening
Henning Lauridsen, NBBL
Anders Leisner, Huseiernes Landsforbund

Komitéleder:

Anders Leisner, Huseiernes Landsforbund

Faglig ansvarlig:

Kristoffer Polak (kjp@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)