SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren

SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren skal utarbeide dokumenter i form av standarder, veiledninger, o.a. som gjelder samfunnssikkerhet i det bygde miljø.

Dette omfatter bygninger av alle kategorier og infrastruktur som er vesentlig for bygningenes funksjon. Arbeidet avgrenses til det som ligger i bygningsmyndighetenes ansvarsområde og i Standard Norges standardiseringsområde.

Komiteen skal:

  • Utarbeide forslag til Standard Norge om nye nasjonale standardiseringsprosjekter
  • Utarbeide forslag til Standard Norge om nye aktiviteter for utarbeidelse av andre dokumenter som f.eks. veiledere og blanketter
  • Vurdere behovet for aktiv deltagelse fra norske eksperter i CEN/TC 325 Prevention of crime - Urban planning and building design  og CEN/TC 388 Perimeter Protection for å sikre at norske interesser blir ivaretatt
  • Behandle forslag til standarder fra CEN/TC 325 Prevention of crime - Urban planning and building design og CEN/TC 388 Perimeter Protection, følge opp arbeidet i underkomiteen og støtte eventuelle norske deltakere i arbeidet. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av de to CEN- komiteene og behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt
  • Delta aktivt i standardiseringsarbeidet og behandle utkast til nye standarder fra arbeidsgruppene i komiteen
  • Samordne sin virksomhet med den nasjonale komiteen vedr. generell samfunnssikkerhet, SN/K 211 og andre tilgrensende komiteer. Det skal være gjensidig informasjonsplikt mellom komiteene

Komitéleder:

Øyvind Smedsrød, DSS

Faglig ansvarlig:

Alexandra Haukaas (aha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)