SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg

Komiteen arbeider med å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter varme- og kuldeanlegg. Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN og ISO samt behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir fastsatt.

Varme- og kuldeanlegg i bygninger representerer et viktig markedsområde i Norge og Europa. Varme- og kuldesystemer er viktig del av byggets tekniske installasjoner for å gi et komfortabelt og sunt inneklima. Kuldeanlegg er viktige deler i næringsbygg, spesielt de rettet mot livsmiddelindustrien. Samtidig er varme- og kuldeanlegg betydelig forbruker av energi. Det er et stadig økende fokus på å redusere forbruket av primærenergi og fossilt brensel og tilknyttede miljøbelastinger lokalt og globalt. Samtidig arbeides det med løsninger for å redusere bygningers samtidige effektbehov. Konvertering til energifleksible løsninger og økt bruk av fornybar energi er satsningsområder.

Mandat for SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg

Komiteen følger europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid. Den skal gi faglig støtte og prioritere norske eksperters deltagelse i standardiseringsarbeidet. Den følger opp og innstiller på Standard Norges stemmegivning på forslag til standarder fra følgende komiteer:

- CEN/TC 107 Pre-fabricated district heating pipe systems
- CEN/TC 113 Heat pumps and air conditioning units
- CEN/TC 130 Space heating appliances without integral heat sources
- CEN/TC 171 Heat cost allocation
- CEN/TC 182 Refrigerating systems, safety and environmental requirements
- CEN/TC 312 Thermal solar systems and components
- CEN/TC 44 Commercial refrigerated cabinets, catering refrigerating appliances  and industrial refrigeration
- ISO/TC 86 Refrigeration and air-conditioning

Komiteen har også ansvaret for å:

  • Vurdere og prioritere behov for oversettelse. Ved oversettelser av standarder vil komiteen delta i den faglige kvalitetssikringen.
  • Vurdere behov for og eventuelt å utarbeide nasjonale standarder, nasjonale tillegg og veiledere.
  • Komiteen skal koordinere sine aktiviteter med SN/K 034 Energi i bygninger og relevant arbeid innen NS 3420.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i eksternfinansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

Ved behov for ytterligere spesialkompetanse inviteres andre eksperter til å delta på enkelte møter.

Komitéleder:

Stig Rath, Norsk Varmepumpeforening (NOVAP)

Faglig ansvarlig:

Jens Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)