SN/K 355 Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Komiteens mandat:

Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard for prøvedrift av tekniske anlegg i og på bygninger med tilhørende uteområder. Standarden skal blant annet definere hva prøvedrift er, når prøvedrift skal skje, rammebetingelser for prøvedrift, prosessen, inngangsdata og utgangsdata.

Behov for utarbeidelse av sjekklister skal vurderes.

Arbeidet skal koordineres med andre standarder hvor prøvedrift er omtalt og gi innspill til eventuelle endringer i dem avhengig av hva komiteen kommer fram til.

Komiteen skal under sitt arbeid også vurdere behovet for egne standarder for prøvedrift av bygg (som helhet) og andre utendørs tekniske anlegg og legge fram dette for sektorstyret for vedtak.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode frem til 1. januar 2015.

Komteen er per august 2022 satt som "inaktiv" og det vises til SN/K 025 Bygningsautomasjon.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Brian Forner (bfo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)