SN/K 356 Klimagassberegninger for bygg

Målet for komiteen er å etablere en standard metode for klimagassberegninger for bygninger. Ulike fagmiljøer og beregningsverktøy skal sørge for å etablere en helhetlig og  sammenlignbar modell.

Standaden bygger videre på presiseringer og avgrensninger som er stilt i NS-EN 15978. Metodikken baserer seg på livsløpsvurderinger av bygningers miljøprestasjon, men er begrenset til beregning av utslipp av klimagasser.

Komiteen vil også utgi en veileder for NS3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger i 2019-2020.

Komitéleder:

Eivind Selvig, Civitas as

Faglig ansvarlig:

Jens O. Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)