SN/K 363 Vegmaterialer

Komiteen har følgende mandat som vedtatt på sektorstyremøte BAE 2015-02-03:

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 227 Road Materials og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 227 derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal varsle Standard Norges komité SN/K 419 NS 3420 Del J Dekke og banearbeider om relevante standarder som er relevant for innarbeidelse i NS 3420-delen.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk derunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

I komiteen deltar representanter fra

  • Statens vegvesen, Vegdirektoratet
  • Norsk Bergindustri
  • Kontrollrådet
  • EBA, Entreprenørbedriftene bygg og anlegg
  • MEF, Maskinentreprenørenes forening
  • ViaTech
  • NTNU
  • ViaNova plan og trafikk
  • Veiteknisk institutt
  • Rådgivande agronomar

Komiteen deltar aktivt i arbeidet med utarbeidelse av produkt og prøvingsmetoder for asfalt og vegmaterialer og bærekraft for vegmaterialer og veger.

Komitéleder:

Nils S. Uthus, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)