SN/K 367 Utbyggingsavtaler

Komiteen har følgende mandat:

Komiteen skal ha som siktemål å standardisere utbyggingsavtaler, uten å komme i konflikt med den politiske skjønnsutøvelsen og myndighet som er lagt til kommunene etter plan- og bygningsloven. Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner. De er ment å være et felles rammeverk som gir grunnlag for diskusjon og forhandlinger. Komiteen skal levere følgende:

  • En interaktiv, elektronisk blankett inkludert regulering av tre momsmodeller

Blanketten skal ikke ta sikte på å avklare de mange rettslige spørsmål som kan oppstå ved bruk av utbyggingsavtaler. Avtalepartene må selv vurdere og anvende relevante lover og forskrifter. Komiteens mål skal være å lage et nyttig hjelpemiddel for kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler. Komiteen skal:

  • ta stilling til hvilke av FNs bærekraftsmål som komiteens leveranser skal bidra til å nå
  • utarbeide en kommunikasjonsplan for å sikre at standarden tas i bruk av ulike interessenter. Kommunikasjonsplanen kan inneholde viktige budskap og kommunikasjonsformer, forslag til lansering, kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
  • fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen

Komiteens mandat forlenges for en periode på inntil 1 år. Nåværende komitéleder forlenger sitt engasjement på ett år. 

Komitéleder:

Fredrik Holth, NMBU

Faglig ansvarlig:

Marthe F. Hagberg (mfh@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)