SN/K 367 Utbyggingsavtaler

Komiteen har følgende mandat:

Komiteen skal i første omgang forankre ønsket om, og behovet for, standardiserte utbyggingsavtaler. Dersom konklusjonen etter forundersøkelsene er at det er et slikt ønske og behov, skal komiteen fremlegge de grunnleggende problemstillinger og utfordringer med standardisering for sektorstyret BAE så snart disse er klarlagt. Komiteen skal deretter eventuelt utarbeide en eller flere standarder for utbyggingsavtaler.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar,
informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitelederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om
gangen.

Komitéleder:

Fredrik Holth, NMBU

Faglig ansvarlig:

Marthe F. Hagberg (mfh@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)