SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosess

7. februar 2018 vedtok Sektorstyre BAE følgende mandat for SN/K 371:

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard for steg og leveranser i byggeprosessen. Standarden skal så langt det er hensiktsmessig ta utgangspunkt i fasenormen «Neste steg» utarbeidet for Bygg21, samt internasjonale standarder på området.

Videre skal standarden så langt det er hensiktsmessig, beskrive prosesstegene i livsløpet for byggverkene og leveransene mellom de ulike stegene. Standarden skal utformes slik at den er anvendelig for både bygg- og anleggsprosjekter.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil tre år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Henning Solheim (hso@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)