SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosess

Mandat for SN/K 371:

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard for steg og leveranser i byggeprosessen. Standarden skal så langt det er hensiktsmessig ta utgangspunkt i fasenormen «Neste steg» og «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» utarbeidet for Bygg21, samt internasjonale standarder på området. Videre skal standarden så langt det er hensiktsmessig beskrive prosesstegene i livsløpet for et byggverk, og leveransene mellom de ulike stegene. Standarden skal utformes slik at den er anvendelig for både bygg- og anleggsprosjekter.

Arbeidet må koordineres med SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser, som utarbeider NS 3418 «Konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag for bygg», som også inneholder beskrivelse av standard faser.

Arbeidet må også koordineres med SN/K 257 BIM-standardisering, som skal oversette NS-ISO 19650 «Organization of information about construction works — Information management using building information modelling.». NS-ISO 19650 standardiserer ikke på faser/steg/trinn, men de norske termer som brukes må i størst mulig grad være harmonisert med termene i Steg og leveranser i byggeprosessen.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.” Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Komitéleder:

Siri Heyerdahl Augdal

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)