SN/K 426 Tømrerarbeider - NS 3420 Del Q

Komiteen jobber med revisjon standarden NS 3420, del Q Tømrerarbeider. 

Komitésammensetning
Følgende representanter for etater/organisasjoner/firmaer er medlemmer av komiteen:

Etat/organisasjon/virksomhet Navn
Norges Byggmesterforbund Nils Jørgen Brodin (leder)
Norsk Treteknisk Institutt Sigurd Eide
Mesterhus Norge Christoffer Aas Clementz
Tømrermester Kjetil Eriksen AS Kjetil Eriksen
Multiconsult AS Thomas Bosshard
Ratio Arkitekter AS Ivan Lauridsen
Gyproc AS Dag Hamre
Norgips AS Trond Fagerli

Ved behov for ytterligere spesialkompetanse inviteres andre eksperter til å delta på enkelte møter.

Komiteen har vært i arbeid et års tid og er snart ferdig med den faglige gjennomgangen. Deretter blir del Q omredigert endel, slik at den blir mer samstemt med alle versjon 4 delene. Det er ikke forventet nye kapitler i Q, men dette er blant annet litt avhengig av hva som skjer i CEN/TC 124 Timber structures. Denne tekniske komiteen foreslår en ny standard: prEN14732 Trekonstruksjoner - Prefabrikkerte vegg-, gulv- og takelementer - Krav . Dersom dette forslaget blir vedtatt i 2013, vil det få innvirkning på del Q. Revidert del Q skal publiseres i 2014.

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

”Komiteen skal:

  • behandle forslag til innhold eller endringer og tillegg til eksisterende del i NS 3420.
  • primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming.
  • følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420.

Komiteen kan selv imidlertid foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komiteen skal videre vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konsultert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene.

Komiteen skal selv utarbeide eksempel på ferdig utfylte postgrunnlag basert på deres nye eller reviderte NS 3420 standard.

Komitéen vil etter behov bli trukket inn ved eventuell oversettelse av de aktuelle delene til engelsk.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral).

Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet og årlige utgivelsestidspunkt for NS 3420. Komiteen må klargjøre sin NS 3420 delstandard for “ut på høring” innen februar, samme år som standarden får fastsettelsesdato 1. juli.

I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Det skal benyttes Livelink, som felles lagringssted for alle dokumenter, som berører komitearbeidet. Alle komitemedlemmer gis rettigheter til SN/K 426

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.”

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Dag Hamre (dha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)