SN/K 433 Bygningsautomatisering og sikkerhet – NS 3420 Del YB

Mandatet til komiteen er:

Komiteen skal gi forslag til ny del i NS 3420 som ivaretar bygningsautomatisering. Delen skal møte markeds behov for beskrivelsestekster innen bygg hvor det settes funksjonskrav på systemnivå innen bygningsautomatisering og sikkerhet.

Delen skal omfatte beskrivelsestekster for:

  • Bygningsautomatisering, av VVS og elektrotekniske installasjoner for lys, inneklima, solavskjerming, vinduer, dørmiljøer med mer. 
  • Sikkerhetsfunksjoner, som brannovervåking og varsling, innbrudds overvåkning og varsling, adgangskontroll, intern-TV, nødlys med mer. 

Delen skal inkludere ytelser som prosjektering, konfigurering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring av systemer.

Beskrivelsestekstene deles innen systemnivåene administrasjon, funksjon og feltnivå.

I arbeidet skal det tas hensyn til utviklingen innen fagområdene og til miljø og universell utforming.

Komiteen har ansvar for å koordinere innhold i BO - Bygningsautomatisering og sikkerhet med innhold i delene W- Elkraft og teleinstallasjoner og X - Installasjon av teleteknisk utstyr og BN – Elektrotekniske systemer

Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges for redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komiteen skal vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konferert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene.

Oppdeling i flere arbeidsgrupper skal fremlegges for og godkjennes av Redaksjonskomiteen.

Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet og årlige utgivelsestidspunkt for NS 3420. Komiteen må klargjøre sin NS 3420 delstandard for “ut på høring” innen 1. mai, året før standardens fastsettelsesdato (1. februar).

Komiteen skal selv utarbeide eksempel på ferdig utfylte postgrunnlag basert på deres nye eller reviderte NS 3420 standard.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitéleder:

Arne Eggen, Integra

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)