SN/K 510 Drift av utendørs idrettsanlegg og friluftsanlegg

Ny utgave av NS 3420-Z Drift og vedlikehold ble fastsatt 1. september 2011. Standarden inneholder et nytt kapittel som beskriver et standardisert system av postgrunnlag for ytelser for drift og vedlikehold ved sommerddrift av utendørs idretts- og aktivitetsanlegg.  Denne delen av NS 3420-Z er ment brukt i drifts- og vedlikeholdsfasen av et aktivitetsanlegg eller ved restaurering og rehabilitering.

Standarden gir postgrunnlag for blant annet tilgjengelighet for maskiner, begrensninger for utførelse og informasjon om når banen er tilgjengelig for drift og vedlikehold. Standarden beskriver også drift og vedlikehold av utstyr (ikke personlig utstyr) ved sommerdrift av idrettsanlegg.

I tillegg til drift av idretts- og aktivitetsanlegg omfatter standarden også vedlikehold av veier, skjøtsel og drift av park- og landskapsområder, drift av gang- og kjørearealer, ettersyn og drift av lekeplasser, utstyr, installasjoner og konstruksjoner, avfallshåndtering, renhold av park- og landskapsanlegg og skjøtsel og drift etter intensjonsbeskrivelse.

Målet er å danne grunnlag for utarbeidelse av poster i detaljbeskrevet prisforespørsel. Kapittelet inneholder beskrivelser av baners og dekkers omfang og prisgrunnlag samt krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll. I tillegg fastsetter standarden regler for mengdeberegning.

Ved oppstart av arbeidet med drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg, var deltakerne i komiteen enige om at det var mest hensiktsmessig å dele opp beskrivelsestekstene for dette arbeidet i to seksjoner, én for sommerdrift og én for vinterdrift.

Arbeidet med vinterdrift startet opp 4.oktober 2011. Dersom det er av interesse å delta i arbeidet med NS 3420-Z Drift og vedlikehold – Vinterdrift, ta kontakt med Standard Norge.

Komitéleder:

Helene Bugge

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)