SN/K 512 Innovasjonsledelse

Komiteens mandat:

Formålet med standarder innen innovasjonsledelse er å bidra til enhetlig terminologi og å påvirke bevisstheten omkring medarbeiderdrevet innovasjon. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og behov innen innovasjonsledelse fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen innovasjonsledelse.

Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 279 og CEN/TC 389 Innovation Management og støtte de norske deltakerne i de internasjonale og europeiske komiteene og arbeidsgruppene, herunder med følgende leveranser:

  • Høringsinnspill og forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 279 og CEN/TC 389 Innovation Management
  • Utarbeide norske kommentarer
  • Avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter
  • Bidra til oversettelse av internasjonale og europeiske standarder til norsk, herunder bidra med norsk terminologi
  • Utarbeide norske standarddokumenter der de ser behov for det

Standardkrav som utvikles skal være i henhold til ISO ledelsessystemstandarder (ISO MSS) og skal gjøre bruk av felles rammeverk High Level Structure (HLS). De standarder som utarbeides av komiteen skal være i tråd med internasjonale standarder for samsvarsvurdering utarbeidet av ISO CASCO.

Komiteen skal:

  • ta stilling til hvilke av FNs bærekraftsmål som komiteens leveranser skal bidra til å nå
  • utarbeide en kommunikasjonsplan for å sikre at standarden(e) tas i bruk av ulike interessenter. Kommunikasjonsplanen kan inneholde viktige budskap og kommunikasjonsformer, forslag til lansering, kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
  • fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år. Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitéleder:

Truls Berg, Open Innovation Lab

Faglig ansvarlig:

Alexandra Haukaas (aha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)