SN/K 535 Merking av fisk- og sjømatprodukter

Standard Norges komite SN/K 535 Merking av fiskekasser har utviklet NS 9405 Fisk og fiskevarer - Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer, standarden ble revidert i 2014.

Standard Norge og komiteen SN/K 535 besluttet å melde inn NS 9405 som forslag til utvikling av en europeisk standard.

Komiteen re-oppnevnes med nytt mandat og nye medlemmer for å følge arbeidet med utvikling av den europeiske standarden.

Komiteen har ferdigstilt arbeidet med NS-EN 17099 Information tehnology - Fishery and aquaculture products - Requirments for labelling of distribution units and pallets in the trade of fishery and aquaculture products og denne er snart tilgjengelig i nettbutikken. 

MERKNAD: NS-EN 17099 erstatter NS 9405 Fisk og fiskevarer — Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer.

Komiteens mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av den Europeiske standarden. 

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:

 • CEN/TC 225 AIDC technologies.
 • I tillegg skal komiteen følge med på relevante workshops i CEN.

Komiteen skal:

 • Følge og påvirke arbeidet i CEN/TC 225 AIDC technologies, spesielt arbeidsgruppe 4 der den europeiske standarden utvikles.
 • Sikre at innholdet i NS 9405 blir ivaretatt i den europeiske standarden, på en slik måte at norske sjømat eksportører styrker sitt konkurranse forhold i Europa.
 • Holde oversikt over andre relevante standarder mot ISO og CEN i tråd med norske interesser innen fagområdet.
 • Utarbeide en plan for hvordan vi skal engasjere norske og internasjonale eksperter som sikrer gjennomføringen av prosjektet.
 • Sikre at norske eksperter deltar i CEN/TC 225 arbeidsgruppe 4.
 • Legge frem forslag på hvilke standarder som skal fastsettes.
 • Utarbeide og gi innspill til standarder under utvikling i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 225 AIDC technologies
 • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt.
 • Det skal tilstrebes et nært samarbeid med andre referansekomiteer innen tilstøtende fagområder (skal avklares nærmere med komiteen).

Komitéleder:

Jon Brevig

Faglig ansvarlig:

Lars Erik Jensen (lej@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)