SN/K 565 Blåskjell - Overvåking av miljøgifter

Komiteen har gitt ut NS 9434:2017 Vannnundersøkelse - Overvåking av miljøgifter i blåskjell (Mytilus spp.) - Innsamling av utplasserte eller stedegne skjell og prøvebehandling. 

NS 9434 angir krav og retningslinjer for bruk av stedegne og utplasserte blåskjell til overvåking av miljøgifter. Den omfatter:

  • utforming av overvåkingsprogram
  • innhenting av skjell for utplassering
  • utplassering av skjell
  • innsamling av utplasserte og stedegne skjell
  • prøvetakingsutstyr
  • transport, behandling og organisering av prøvemateriale
  • rapportering.

Behandling og organisering av prøvetatt materiale omfatter transport frem til prøveopparbeiding, åpning av skjellene, uttak av bløtdeler, fordeling av prøvematerialet i replikater og lagring. Standarden omfatter ikke kjemisk analyse av blåskjellene for de enkelte miljøgiftene eller preparering av prøvene for andre typer analyser.

Komiteen er per i dag ikke aktiv.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)