SN/K 567 Private sikkerhetstjenester

Bakgrunn for opprettelse av komiteen SN/K 567 Private sikkerhetstjenester er arbeidet som pågår i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 439 Private Security Services. Komiteen skal arbeide innen Private sikkerhetstjenester. 

Standard Norge ønsker å opprette en nasjonal standardiseringskomite som både kan utvikle nasjonal dokumentasjon på området og være speilkomite for den europeiske komiteen. Standard Norge ønsker en bred deltakelse i komiteen for å sikre at norske interesser blir fremmet i det europeiske prosjektet, og at nasjonale behov for utvikling av private sikkerhetstjenester blir ivaretatt.

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området private sikkerhetstjenester.  

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:

 • CEN/TC 439 Private Security Services
 • I tillegg skal komiteen følge med på relevante workshops i CEN

Komiteen skal:

 • Holde oversikt over relevante arbeidsgrupper i:
  - CEN/TC 439 Private Security Services (1 arbeidsgruppe)
  - Følge med på relevante workshops i CEN
 • Sikre utarbeidelse av en god plan for hvordan vi skal engasjere norske eksperter
 • Sikre at norske eksperter deltar i arbeidsgrupper internasjonalt hvor det er relevant med deltakelse fra norske eksperter
 • Legge frem forslag for hvilke standarder som skal fastsettes som NS-CEN
 • Utarbeide og gi innspill til standardutkast i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 439
 • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt
 • Det skal tilstrebes et nært samarbeid med andre referansekomiteer innen tilstøtende fagområder

Kontakt Standard Norge
Dersom du ønsker mer informasjon eller er interessert i å delta i standardiseringsarbeid knyttet til Private sikkerhetstjenester nasjonalt eller internasjonalt, ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Lars Erik Jensen (lej@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)