SN/K 574 E-sigaretter

Komiteen følger opp europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid,. Dette gjelder spesielt standardiseringsprosjekter for utarbeiding av standarder som støtter opp om EUs tobakksdirektivet som inkluderer krav til e-sigaretter og e-væsker. Standardiseringsområdet omfatter:

  • Termer og definisjoner
  • E-sigaretter (mekanisk, termisk, elektrisk og kjemisk risiko) og utslipp fra e-sigaretter
  • E-væsker (komponenter og mulige forurensninger innbefattet nikotin)
  • Krav og testmetoder for e-sigaretter og e-væske
  • Lagring, pakking og transport av tobakk.

Komiteens mandat er:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor e-sigaretter og e-væsker. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 437 Electroniccigarettes and e-liquids og ISO/TC 126/SC 3 Vape and vapingproducts og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer ogarbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 437 og ISO/TC126/SC3, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet forforlengelse på to år.

Komitelederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)