SN/K 585 Offentlige anskaffelser

Standard Norge har gitt komité SN/K 585 følgende mandat:

Av hensyn til tilliten til offentlige myndigheter, er det viktig å sikre at samspillet mellom de ulike parter i anskaffelsesprosessen er tillitsskapende og troverdig. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og behov i anskaffelsesprosessen fremmes i utviklingen av europeiske standarder innen offentlige anskaffelser.  Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 461 Public Procurement med å utvikle en standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. I tillegg skal komiteen støtte de norske deltakerne i den europeiske komiteen og tilknyttede arbeidsgrupper. Den skal videre gi høringsinnspill og forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 461 Public Procurement, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.  

Komiteen kan utarbeide norske standarddokumenter der de ser behov for det. Komiteen skal videre bidra til oversettelse av europeiske standarder til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, frokostmøter, seminar, informasjonsmateriell o.l. 

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år. Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

 

Komitéleder:

Jacob Landsvik, Universitetet i Oslo

Faglig ansvarlig:

Marthe Flaskerud Hagberg (mfh@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)