SN/K 590 Utleieavtaler for brakker og moduler

Komiteens mandat

Komiteen skal i første omgang forankre ønsket om, og behovet for, å standardisere en utleieavtale for opprigging, utleie og nedrigging av brakker og moduler. Dette gjøres gjennom et kombinert informasjons- og oppstartsmøte. Komiteen skal identifisere de grunnleggende problemstillinger i slike utleieforhold, og på denne bakgrunn utarbeide en kontraktstandard og/eller blankett for utleieavtaler for brakker og moduler.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og eventuelt nye relaterte standarder eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Generelt for alle komiteer gjelder:

  • Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.
  • Det froutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
  • Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitéleder:

Karl Erik Valentin Hansen, Algeco Nordics AS

Faglig ansvarlig:

Marius Steen (mst@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)