SN/K 605 Sirkulær økonomi i BAE-næringen

Komiteens mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innen sirkulære økonomi for BAE-næringen.
Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 350/SC 1 Circular economy in the construction sector og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 350/SC 1, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter*.

*Komiteen må samarbeide tett med SN/K 223 Bærekraftstandardisering i BAE-sektoren for samordning med pågående standardisering i CEN/TC 350 og formelle avstemninger for SC 1 som vil måtte på teknisk komité nivå. Det forutsettes også et samarbeid med SN/K 583 Sirkulær økonomi, spesielt med tanke på terminologi og metodikk som utvikles internasjonalt og skal være førende også for CEN/TC 350/SC 1.

Komitéleder:

Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening

Faglig ansvarlig:

Marianne Werner (mwe@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)