Workshopavtale (CWA/IWA) (Workshop Agreement)

En Workshopavtale utarbeides av komiteer eller frittstående workshops som oppnevnes av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO eller Standard Norge.

Dette er et avtaledokument som er utarbeidet og vedtatt av de som melder seg på arbeidet etter en annonsering av oppstart. Workshopavtalen kan utgis når det er oppnådd konsensus blant deltakerne i workshopen.

Det kan eksistere flere tilsvarende workshopavtaler i markedet samtidig. En workshopavtale kan ikke være i konflikt med en europeisk standard, men nasjonale standarder som er i konflikt med en europeisk workshopavtale kan fortsatt være gyldige.

Sist oppdatert: 2021-09-13