SN/K 024 Universell utforming av byggverk

Sektorstyret BAE har oppnevnt en ny komité for å revidere gjeldende standarder om universell utforming av byggverk.

NS 11001 Universell utforming av byggverk
Revidert byggteknisk forskrift (TEK 10, 1. juli 2010) beskriver nødvendige ytelseskrav. NS 11001-1 og -2 angir konkrete løsninger. Standardene er viktige verktøy, fordi de spesifiserer konkrete krav til produkter, bygninger, omgivelser og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. Standardene er utarbeidet av representanter fra bygningsmyndighetene og BAE-næringen.

Følgende instanser er med i revisjonsarbeidet: Arkitektbedriftene, Boligprodusentene, Heisleverandørene, Norsk Lysteknisk Komité, Skanska, EBA, Universell Utforming AS, Direktoratet for byggkvalitet, Omsorgsbygg KS og Undervisningsbygg KS Oslo kommune,Husbanken, Statsbygg, Forsvarsbygg, Norges miljø-og biovtenskaplige universitet, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Hørselhemmedes Landsforbund, SINTEF Byggforsk, ULOBA. 

Målgruppen for de to standardene er først og fremst de prosjekterende, utførende og oppdragsorganisasjonene som har ansvar for nybygging, men standardene er også relevante for eiendomsforvaltere.

Mandat vedtatt av sektorstyret BAE i 2014

Komiteen skal revidere innholdet i Norsk Standard 11001 delene 1 og 2.

Komiteen skal særlig fokusere på følgende temaer:

  • dimensjonering for personer med nedsatte bevegelsesevner
  • belysning og kontraster
  • veifinning i bygninger
  • de normative tilleggene A Om nedsatte bevegelsesevner og B Om nedsatte synsevner
  • de informative tilleggene C Om nedsatte hørselsevner og D Om nedsatte kognitive ferdigheter

Komiteen skal vurdere om universell utforming av verneverdige bygninger bør inngå i standardene eller om temaet bør utvikles av en egen komité som utarbeider og publiserer en egen veiledning.

Komiteen skal vurdere å foreslå tilleggsprodukter til standardene og eventuelt nye relaterte standarder basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversetting av standardene til andre språk samt vurdere oversetting av normative referanser til standardene.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell ol.

Komiteen skal bidra til at norske kompetanser og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen universell utforming av byggverk. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC59/SC16 og oppfølgingen av CEN/Mandat 420 - Accessibility in the built environment og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 59/SC16 og oppfølgingen CEN/Mandat 420- Accessibility in the built environment. Komiteen skal utarbeide norske kommentarer til ISO- og CEN- forslag og avklare om forslagene er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på 2 år.

Komitéleder:

Ketil Moe

Faglig ansvarlig:

Lars Aasness (laa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)