SN/K 285 FDVU-dokumentasjon

Komiteens mandat ble vedtatt av Standard Norges Sektorstyre BAE 2014-04-30 og har følgende mandat:

"Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 3456:2010 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk.

Standarden skal oppdateres og tilpasses dagens standarder, myndighetenes og næringens behov og ikke være til hinder for fremtidig tilpasning og konvertering til BIM. Komiteen kal vurdere om standarden skal differensiere mellom ulike byggtyper (bolig, næring etc.) når det gjelder krav til byggdokumentasjon. Komiteen skal koordinere sitt arbeid med Standard Norges komité SN/K 226 Fasilitetsstyring og SN/K 349 Vaktmestertjenester (byggdriftstjenester).

Komiteen skal vurdere og kan foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, basert på markedets behov innenfor området. Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av eventuelle internasjonale normative referanser til standarden. Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”

Komitéleder:

Fredrik Horjen, Direktoratet for byggkvalitet

Faglig ansvarlig:

Bjørn Brunstad (bbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)