SN/K 002 Vibrasjoner og støt

Komiteen er en overordnet speilkomité for behandling av saker på vibrasjonsområdet, dvs. innenfor fagfelter som bygningsvibrasjoner, helkropps- og hånd-arm-vibrasjoner, maskin­vibrasjoner og  vibrasjonsisolasjon. Komiteen har eksistert siden 17. mars 1992 og ble opprettet med følgende mandat: ”Komiteen skal behandle forslag til standarder fra ISO/TC 108 Mechanical vibration and shock og CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock. Den skal ivareta nasjonale synspunkter og gi råd om deltakelse i arbeidet og utnyttelse i Norge av resultater fra dette arbeidet."

I tillegg til å følge internasjonalt arbeid, er komiteen også ansvarlig for nasjonale standarder på området.

Komiteens mandat ble fornyet i 2008 og senest oppdatert i 2015 i forhold til dagens situasjon.

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

CEN/TC 231 Mekaniske vibrasjoner og støt

ISO/TC 108 Mekaniske vibrasjoner og støt

ISO/TC 108/SC 2 Vibrasjoner på maskiner, kjøretøy og konstruksjoner

ISO/TC 108/SC 3 Krav til vibrasjonsmåleutstyr

ISO/TC 108/SC 4 Vibrasjonspåvirkning på mennesker (ISO/TC 108/SC 4)

ISO/TC 108/SC 5 Maskinvibrasjoner og maskinovervåkning

ISO/TC 108/SC 6 Vibrasjon og støt genererende utstyr (observatørstatus)

Revidert mandat per mars 2015
”Komiteen skal behandle standardiseringsrelaterte forhold knyttet til vibrasjonsområdet på en overordnet og koordinerende måte.

Komiteen skal følge opp arbeidet i, og behandle standarder og forslag fra, ISO/TC 108 og CEN/TC 231. Der det er hensiktsmessig, vil også andre saker innenfor fagområdet bli forelagt komiteen.

Komiteen skal behandle nasjonale standarder, forslag og relaterte saker på fagområdet der de ikke er dekket av egne komiteer slik som for eksempel NS 8176, og være høringsinstans for nasjonale standarder fra andre komiteer på fagområdet.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 4 år.”

Komitéleder:

Dr.ing. Mike Newman, Avinor

Faglig ansvarlig:

Iiris Turunen-Rindel (itr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)