Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Sektorstyre helse og omsorg

Sektorstyret skal ivareta brukernes og helsesektorens interesser, bistå Standard Norge i å etablere og videreutvikle standarder innenfor helse- og omsorgsområdet og være et bindeledd mellom Standard Norge og myndigheter, helseforetak, organisasjoner, leverandører og interessenter. Sektorstyret skal også bistå Standard Norge vedrørende prioriteringer av komiteer og standardiseringsarbeidet innenfor helsesektoren.

I mandatet står det at sektorstyret skal:

 • utarbeide årlige arbeidsprogram og budsjett for standardiseringsvirksomheten innenfor helse- og omsorgssektoren;
 • bidra til et bedre samspill mellom regelverk, standarder og normerende dokumenter for sektoren der det er hensiktsmessig;
 • fremskaffe nødvendige ressurser (personell og finansiering) til standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt;
 • godkjenne mandater og se til at det etableres standardiseringskomiteer med bred deltakelse på de områder som sektorstyret mener bør prioriteres;
 • bidra til å initiere nye nasjonale og internasjonale standardiseringsarbeider på området i tråd med sektorens behov;
 • fremme økt deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid som sektorstyret ønsker å påvirke i tråd med norske interesser;
 • bidra til implementering av standarder i sektoren og formidle informasjon om standardiseringsarbeidet til sine respektive interessegrupper;
 • medvirke til at synergieffekter for Standard Norge realiseres gjennom optimal utnyttelse av organisasjonens administrative ressurser.

Sektorstyre helse og omsorg består per august 2017 av:

 • Johan Georg Røstad Torgersen, divisjonsdirektør for spesialhelsetjenesten, Helsedirektoratet (leder)
 • Per Kristian Andersen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet (nestleder)
 • Elisabeth Arntzen, assisterende direktør medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF
 • Hanne Frøyshow, kvalitetssjef, Helse Nord RHF
 • Kari Elisabeth Sletnes, Oslo kommune
 • Jon Helle, visepresident, Legeforeningen
 • Kari Elisabeth Bugge, fagsjef for sykepleie og profesjonsutvikling, Norsk sykepleierforbund
 • Hermann Albert, rådgiver, Fagforbundet
 • Camilla Lyngen, styreleder, Unge funksjonshemmede
 • Jon E. Dahl, administrerende direktør, NIOM og professor ved Universitetet i Oslo
 • Kåre Hagen, administrerende direktør, NOVA/HIOA
 • Anne Karin Lindahl, avdelingsdirektør, avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten/Folkehelseinstituttet
 • Hilde Haaland Kramer, Senter for omsorgsforskning

Se mer informasjon om Standard Norges arbeid med standardisering på helse- og omsorgsområdet ved å klikke på snarveien Helse og omsorg under Fagområder. Du kan også lese mer om det europeiske arbeidet innenfor helse på CENs nettside.

Kontaktperson for dette sektorstyret i Standard Norge er Inger Jakobsen leder markeds- og forretningsutvikling.

Sist oppdatert: 2018-02-19