Universell utforming av tjenester

Standarden NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse, ble lansert i desember 2013. Målsettingen for universell utforming er å sikre alle likeverdig tilgang til tjenester. Det handler om krav både til infrastrukturen knyttet til tjenestene og tjenesteutøvelsen.

Det er viktig at innkjøpere av tjenester stiller krav om at utviklere, designere og produsenter tar hensyn til forbrukernes ulike funksjonsnivåer når de utformer og planlegger tjenestetilbud. Universell utforming og likeverdig tilgang bør vektlegges på linje med andre kriterier, som for eksempel pris. Det kan gis rom for at tilbyderne viser kreativitet for å sikre at tjenesten er brukbar for så mange forbrukere som mulig.

Samtidig som samfunnet i økende grad bygger på automatisk leveranse av varer og tjenester, kan ulike barrierer hindre at enkeltpersoner får benytte seg av disse tjenestene. Behovet for å fjerne barrierer krever universell utforming og valg av løsninger som gir likeverdig tilgang til tjenestene. Dette viser et tydelig behov for en Norsk Standard for universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester.

Komité for universell utforming av tjenester
Standard Norge gjorde i 2009 en utredning om status for standardisering på tjenesteområdet med relevans for universell utforming og tilgjengelighet.

På bakgrunn av utredningen opprettet Standard Norge i 2010 en komité som har utarbeidet denne overordnete standarden for universell utforming av tjenester.

Likeverdig tilgang til tjenester for alle
NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse, ser på hvordan man utøver tjenester på en slik måte at alle har likeverdig tilgang til dem.

Tjenester av ulike typer formidles ofte i et format som ikke er tilgjengelig for alle, for eksempel kan personalet mangle nødvendig opplæring. Ved siden av krav til universell utforming av de fysiske rammene rundt tjenestene, som bygninger, skranker og IKT-løsninger, inkluderer standarden også informasjons- og kommunikasjonstiltak og personlig service for å sikre alle likeverdig tilgang til en tjeneste.

Standarden tar opp prosessen rundt planlegging og utvikling av tjenester, brukermedvirkning, opplæring og evaluering av tjenester i forhold til kravet om likeverdig tilgang.

Bredt forankret arbeid
Arbeidet er støttet av Barne- likestillings- og integreringsdepartementet. Komiteen er sammensatt av representanter for KS, Fredrikstad kommune/KS, Forbrukerrådet, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Deltasenteret, Funka Nu og Virke.

Hvem vil ha nytte av standarden?
Målgruppen for NS 11030 er offentlige og private tjenesteytere, tjenesteleverandører og kjøpere av tjenester. Eksempel kan være de som er ansvarlige for offentlige anskaffelser av tjenester, utviklere av ulike typer tjenester og standardiseringskomiteer som skal utarbeide standarder for spesifikke tjenestesektorer.

Kontaktperson

Hege Thorkildsen
Prosjektleder
934 65 848 / hth@standard.no

Salg

salg@standard.no 

Sist oppdatert: 2021-03-22

NS 11030:2013

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang