Standardisering

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering både innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer og forenkler. Standardisering handler om prosessen fra et behov eller en idé oppstår og fram til en standard er ferdig.

Uten standarder ville samfunnet gått i stå. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der skruer og mutre ikke lenger skulle passe sammen. Eller hva hvis det hadde vært 100 måter å skru i en lyspære på?

Standardisering
Mange tror at standardisering er "noe offentlige greier". I Norge er standardisering en privat aktivitet. Det er derimot tett kontakt med det offentlige, ikke minst fordi det på mange områder er nær sammenheng mellom offentlig regelverk og standarder.

Hvilke standarder som skal utarbeides bestemmes av markedsaktørene. Det er også de som deltar i standardiseringsarbeidet og bestemmer innholdet i den enkelte standard.

Standardisering er en regulert prosess, og Standard Norge har utviklet egne Regler for standardiseringsarbeid.

En standard

  • utarbeides etter initiativ fra interessegrupper
  • gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester
  • regulerer for hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjennomføres
  • er et forslag til valg av løsning
  • bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre produkter, produksjonsprosesser og tjenester
  • er ofte frivillig å bruke
  • gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, nasjonale lover og forskrifter

Se også eksempler på standarder som finnes.

Definisjonen på "standard"
Den formelle definisjonen ordet "standard" er ”Standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng.” (Definisjonen er hentet fra NS-EN 45020:2006, pkt. 3.2 og ISO/IEC Guide 2:2004.)

Organisering av arbeidet vårt
Standardiseringsarbeidet vårt er delt opp i nasjonal, europeisk (CEN) og internasjonal (ISO) standardisering. I Norge selges standardene gjennom salgsselskapet Standard Online AS.

Les mer om forkortelser som brukes i tilknytning til standardiseringsarbeidet.

Fra idé til ferdig standard
Her kan du se hvordan europeiske og internasjonale standarder lages.

Personer på et møte

Sist oppdatert: 2017-01-18