Lydklasser

NS 8175 er en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy. Den er knyttet til byggteknisk forskrift (TEK17) og omhandler lydklasser for bygninger.

Standarden inneholder fire lydklasser (A, B, C og D) og eksisterende utgave er fra 2012. Klasse C er knyttet til TEK17. NS 8175 angir grenseverdier for de fleste typer bygninger den byggtekniske forskriften gjelder for. Utgaven fra 2012 ble oppdatert i forhold til krav i ulike regelverk om universell utforming og tilgjengelighet for alle. En nyere utgave er under utgivelse, men den blir ikke tilnyttet til TEK17 før myndighetene bestemmer det.

Innendørs grenseverdier
NS 8175:2012 inneholder grenseverdier for boliger og ulike arbeids- og publikumsbygg som sykehus, pleieinstitusjoner, skoler, barnehager, overnattingssteder og kontorbygg. Klasse C i NS 8175 angir minste grenseverdier for lydforhold i bygninger i form av:

  • luftlydisolasjon
  • trinnlydisolasjon
  • etterklangstid og akustisk absorpsjon
  • støy fra tekniske installasjoner
  • støy fra utendørs kilder som transport, industri, skyting mv.

Grenseverdiene i standarden skiller mellom støy fra tekniske installasjoner og annen miljøstøy. Grenseverdier for støy fra tekniske installasjoner gjelder for alle typer boliger, også eneboliger.

NS 8175:2012 ble utgitt i engelskspråklig versjon i juni 2014.

I slutten av 2014 startet arbeidet med en ny felles EN/ISO-standard for lydklassifisering av boliger. Utgangspunktet med klasseinndeling, strukturen i standarden, grenseverdier og valg av målestørrelser mv. skiller seg vesentlig fra NS 8175. ISO/CEN-arbeidet var planlagt å pågå 3-4 år. Et felles forslag var til avstemming i komiteen sommeren 2016, og resultatet viste at de europeiske landene ikke ønsket å lage en felles standard på lydklassifisering av boliger. Det arbeides med å lage en internasjonal Teknisk Spesifikasjon av forslaget.

Norske eksperter deltar aktivt i ISO-arbeidet og revisjonen følges opp av komiteen for akustikk og andre interessenter. Revisjon av 2012-utgaven av NS 8175 går mot slutten og planen er å utgi ny utgave i juli 2019 (se mer informasjon om dette lengre ned i denne artikkelen).

Akustikk for universell utforming
På grunn av krav til tilgjengelighet for alle og krav om universell utforming i TEK10 ble revisjonen i 2012 utført spesielt med tanke på romakustiske forhold, støynivå i bygninger og behov for lydoverføringsanlegg i ulike rom og arealer. Forskriften krever tilgjengelighet for flest mulig, spesielt for byggverk for publikum og for arbeidsbygninger, også bygningstyper som ikke var inkludert i NS 8175 tidligere.

Akustiske kriterier er spesielt viktige for syns- og hørselshemmede for å kunne fungere i ulike fasiliteter. Det ble derfor gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer av syns- og hørselshemmedes organisasjoner om opplevelse av lydforhold i ulike typer bygninger, rom og arealer. Det ble også spurt om bruken av lydtekniske hjelpemidler og hvilke typer støykilder som kan være problematiske. Dette ble gjort for å skaffe mer kunnskap om problematiske lydforhold for syns- og hørselshemmede, hvilke typer bygninger bør vektlegges og hvilke støykilder kan være årsak til vanskeligheter. Resultater fra undersøkelsen er publisert Notat 2011:102 på NIBRs hjemmeside.

Utendørs grenseverdier
I 2012 utgaven er utendørs grenseverdier i klasse C gitt med henvisning til retningslinjer for arealplanlegging (T-1442) og gul sone. Grenseverdiene for sykehus og pleieinstitusjoner er også noe strengere. NS 8175 omhandler i tillegg håndtering av måleusikkerhet ved kontroll av samsvar med grenseverdier. Utendørs forhold er også pålagt i lovverket universelt utformet.

Aktuelle målestandarder
Det finnes relaterte målestandarder for støy fra tekniske installasjoner (NS 8172, NS-EN ISO 16032), veitrafikk (NS 8174), togtrafikk (NS 8177), skyting (NS-EN ISO 17201), flystøy (NS-ISO 20906), ulike utendørs kilder (NS-ISO 1996) og industri. Nasjonal standard for måling av støy fra togtrafikk (NS 8177) er publisert sammen med et regneark (excel) for beregning av måleusikkerhet.

Standarder for feltmåling av luftlyd- og trinnlydisolasjon i NS-EN ISO 140-serien er erstattet av NS-EN ISO 16283-serien (del 1, del 2 og 3). Del 1 ble utgitt i 2014 og norsk oversettelse kom i mars 2015. Del 2 og 3 er også utgitt på norsk i 2018 og 2019.Vurderingsmetoder i NS-EN ISO 717-serien ble utgitt i reviderte utgaver i 2013, og disse ble utgitt på norsk i august 2016. En planlagt omfattende europeisk og internasjonal revisjon av EN ISO 717 stoppet i mai 2014 på grunn av uenighet. Revisjonen var ventet å medføre en forenkling av målestørrelser og kriterier som gir en noe strengere bedømmelse av konstruksjoner ved lave frekvenser (bass, gange), og som kan ha betydning for valg av konstuksjoner for ulike formål. Utsettelsen er på ubestemt tid.

Målestandardene inneholder nødvendige kriterier for verifisering av grenseverdier etter aktuell regelverk. Metodene i standardene kan brukes bl.a. for å kontrollere lydkrav etter byggteknisk forskrift (TEK17), planretningslinjer for behandling av støy i arealbruk (T-1442) med tilhørende veiledning M128/2016 forskrift for støy fra industri (kap 5) med tilhørende veiledning fra Miljødirektoratet, og forskrifter for miljørettet helsevern (inkl. veiledning) fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Revisjon av NS 8175 går mot slutten
På grunn av utvikling med europeisk og internasjonal standard, revisjon av krav i tekniske forskrifter, oppdateringer i målemetodikk mm. var det behov for å se nærmere på målestørrelser, lydklasser og grenseverdier for lydisolasjon, spesielt lavfrekvent lydisolasjon, i ulike bygningstyper i NS 8175. Det ble derfor i 2015 satt ned en mindre arbeidsgruppe, AG03, Lydklasser, bestående av medlemmer i SN/K001 Komiteen for akustikk.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Direktoratet for byggkvalitet om lydforhold i bygninger som er bygget etter 2008 og 2012 utgaver av standarden. Resultatrapport fra undersøkelsen finnes på www.dibk.no. Rapporten ble bl.a. brukt i revisjonen av NS 8175.

Arbeidsgruppen har vurdert de eksisterende grenseverdiene for lydisolasjon, lydklasser, lavfrekvent lydisolasjon, målestørrelser og -usikkerhet og behovet for oppdateringer av disse i NS 8175. Arbeidsgruppens forslag til endringer i NS 8175 var på nasjonal høring i perioden juni-september 2018. Standard Morgen høringsseminar ble holdt 22. august 2018 med presentasjon av revisjonsforslaget og bakgrunn for endringer. Høringssvarene ble behandlet i komiteen på vinteren 2018/2019.

Revidert utgave av NS 8175 er planlagt utgitt juli 2019. Den nye utgaven blir ikke tilnyttet til TEK17 før myndighetene har vurdert konsekvensene av endringene.

Sist oppdatert: 2019-06-24

NS 8175:2012

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8175.E:2012

Standard

NOK 779,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

Feltmålemetoder - Bygningsakustikk

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 200,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Feltmålemetoder og Bygningsakustikk.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Vis abonnementsmuligheter