Lydklasser

NS 8175 er en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy. Byggteknisk forskrift (TEK) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger. For tekniske krav henviser TEK17 til klasse C i standarden NS 8175:2012. En revidert utgave av standarden for lydklasser ble utgitt juli 2019.

NS 8175 angir grenseverdier for de fleste bygningene den byggtekniske forskriften gjelder for. Standarden inneholder fire lydklasser (A, B, C og D). Klasse C i 2012 utgaven er knyttet til TEK17. Utgaven fra 2012 ble oppdatert i forhold til krav i ulike regelverk om universell utforming og tilgjengelighet for alle. Den ble også utgitt i engelskspråklig versjon i juni 2014.

Den nye utgaven fra 2019 kan bli tilknyttet til TEK17 dersom myndighetene bestemmer det. Den reviderte standarden må gjennom en konsekvensanalyse ved Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og en godkjenningsprosess før den nye utgaven kan brukes i forhold til TEK17.

Ny utgave 1. juli 2019

Revidert utgave av NS 8175 er gyldig fra 1. juli 2019. Begge utgavene er tilgjengelige via nettkatalogen til Standard Online.

På grunn av utvikling med europeisk og internasjonal standard, revisjon av krav i teknisk regelverk, oppdateringer i målemetodikk mm. var det behov for å se nærmere på målestørrelser, lydklasser og grenseverdier for lydisolasjon, spesielt lavfrekvent lydisolasjon, i ulike bygningstyper i NS 8175. Det ble derfor i 2015 satt ned en mindre arbeidsgruppe, AG03, Lydklasser, bestående av medlemmer i komiteen SN/K001 Akustikk, for å revidere standarden. Arbeidsgruppen har vurdert de eksisterende grenseverdiene for lydisolasjon, lydklasser, lavfrekvent lydisolasjon, målestørrelser og måleusikkerhet og behovet for oppdateringer av disse.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Direktoratet for byggkvalitet om lydforhold i boliger som er bygget etter 2008 og 2012 utgaver av standarden. Resultatrapport fra undersøkelsen finnes på www.dibk.no. Rapporten ble bl.a. brukt i revisjonen av NS 8175. Utvidelse av grenseverdier for boliger ved bassen, det vil si ved lave frekvenser ned til 50 Hz, ble undersøkt og inngående vurdert under revisjonen av standarden.

Parallelt med DiBKs undersøkelse tok Standard Norge og komiteen for akustikk initiativ til å undersøke med medlemmer av Norsk Akustisk Selskap (NAS) om deres erfaringer om hvilke akustiske målestørrelser som er mest egnede for befolkningens opplevelse av lydforhold. Resultatene fra begge undersøkelsene er brukt for valg av grenseverdier.

Det ble gjort en rekke andre endringer som for eksempel at skolefritidslokaler er flyttet fra barnehager til skoler fordi lokalene for SFO/AKS er som oftest er på skoler. Vurdering av grenseverdier for forstyrrende komponenter i støy fra tekniske installasjoner er nå forenklet ved at verdiene for lave frekvenser er gitt i en tabell. Hovedendringene er beskrevet i forordet til standarden.

Innendørs grenseverdier

NS 8175 inneholder grenseverdier for boliger og ulike arbeids- og publikumsbygg som sykehus, pleieinstitusjoner, skoler, barnehager, overnattingssteder og kontorbygg. Grenseverdier for lydforhold i bygninger angis for:

  • luftlydisolasjon
  • trinnlydisolasjon
  • etterklangstid og akustisk absorpsjon mv.
  • støy fra tekniske installasjoner
  • støy fra utendørs kilder som transport, industri, skyting mv.

Grenseverdiene i standarden skiller mellom støy fra tekniske installasjoner og annen miljøstøy. Grenseverdier for støy fra tekniske installasjoner gjelder for alle typer boliger, også eneboliger.

Grenseverdier for boliger er utvidet til å gjelde i bassen, det vil si lave frekvenser ned til 50 Hz inngår i utgaven fra 2019.

Utendørs grenseverdier for støy

Utendørs grenseverdier for støy ble mye diskutert i arbeidet med 2019 utgaven og relasjon til T-1442 som angir retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Bransjen meldte om problemer med å overholde grensene på oppholdsarealer ved bygninger, særlig utenfor vinduer i byområder. I 2019 utgaven er grenseverdiene for støy utenfor vinduer gitt til minst ett soverom i boligen fordi TEK17 krever at minst ett av soverommene skal ha vinduer med lufting. Det forutsettes at grenser for utendørs arealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i T-1442 ivaretas ved arealplanlegging i reguleringsplaner og -bestemmelser.

Dette er en endring i forhold til 2012 utgaven der utendørs grenseverdier i klasse C er relatert til gul sone i retningslinjer for arealplanlegging (T-1442). Grenseverdiene for sykehus og pleieinstitusjoner var også noe strengere. Dette er nå likt. Utendørs forhold er også pålagt universelt utformet etter regelverk på området.

Akustikk for universell utforming

På grunn av krav til tilgjengelighet for alle og krav om universell utforming i TEK10 ble revisjonen i 2012 utført spesielt med tanke på romakustiske forhold, støynivå i bygninger og behov for lydoverføringsanlegg i ulike rom og arealer. Forskriften krever tilgjengelighet for flest mulig, spesielt for byggverk for publikum og for arbeidsbygninger. Det gjelder bygningstyper som ikke var inkludert i NS 8175 tidligere. Slike krav er videreført og justert i utgaven fra 2019. Det er også innført noen flere kriterier for restauranter, spisesteder o.l.

Akustiske kriterier er spesielt viktige for syns- og hørselshemmede for å kunne fungere i ulike fasiliteter. Under arbeidet med 2012 utgaven ble det derfor gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer av syns- og hørselshemmedes organisasjoner om opplevelse av lydforhold i ulike typer bygninger, rom og arealer. Det ble også spurt om bruken av lydtekniske hjelpemidler og hvilke typer støykilder som kan være problematiske. Dette ble gjort for å skaffe mer kunnskap om problematiske lydforhold for syns- og hørselshemmede, hvilke typer bygninger bør vektlegges og hvilke støykilder kan være årsak til vanskeligheter. 

Aktuelle målestandarder

Det finnes relaterte målestandarder for støy fra tekniske installasjoner (NS 8172, NS-EN ISO 16032), veitrafikk (NS 8174), togtrafikk (NS 8177), skyting (NS-EN ISO 17201), flystøy (NS-ISO 20906), ulike utendørs kilder (NS-ISO 1996) og industri. Nasjonal standard for måling av støy fra togtrafikk (NS 8177) er publisert sammen med et regneark (excel) for beregning av måleusikkerhet.

Standarder for feltmåling av luftlyd- og trinnlydisolasjon i NS-EN ISO 140-serien er erstattet av NS-EN ISO 16283-serien (del 1, 2 og 3). Del 1 ble utgitt i 2014 og norsk oversettelse kom i mars 2015. Del 2 og 3 er også utgitt på norsk i 2018 og 2019.Vurderingsmetoder i NS-EN ISO 717-serien ble utgitt i reviderte utgaver i 2013. Disse ble utgitt på norsk i august 2016. En planlagt omfattende europeisk og internasjonal revisjon av EN ISO 717 stoppet i mai 2014 på grunn av faglig uenighet. Revisjonen var ventet å medføre en forenkling av målestørrelser og kriterier som gir en noe strengere bedømmelse av konstruksjoner ved lave frekvenser (bass, gange), og som kan ha betydning for valg av konstruksjoner for ulike formål. Ny revisjon er planlagt.

Målestandardene inneholder nødvendige kriterier for verifisering av grenseverdier etter aktuelt regelverk. Metodene i standardene kan brukes bl.a. for å kontrollere lydkrav etter byggteknisk forskrift (TEK17), planretningslinjer for behandling av støy i arealbruk (T-1442) med tilhørende veiledning M128/2016 forskrift for støy fra industri (kap. 5) med tilhørende veiledning fra Miljødirektoratet, og forskrifter for miljørettet helsevern (inkl. veiledning) fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Internasjonalt arbeid

I slutten av 2014 startet det også arbeid med en ny felles EN/ISO-standard for lydklassifisering av boliger. Utgangspunktet med klasseinndeling, strukturen i standarden, grenseverdier og valg av målestørrelser mv. skiller seg vesentlig fra NS 8175. ISO/CEN-arbeidet var planlagt å pågå 3-4 år. Et felles forslag var til avstemming i komiteen sommeren 2016, og resultatet viste at de europeiske landene ikke ønsket å lage en felles standard på lydklassifisering av boliger. Avstemmingen i ISO feilet i siste fase i 2018, og det arbeides i 2019 med å lage en internasjonal Teknisk Spesifikasjon av forslaget som ISO/TS 19488.

Norske eksperter deltar aktivt i ISO-arbeidet og revisjonen følges opp av komiteen for akustikk og andre interessenter.

Sist oppdatert: 2021-03-01

NS 8175:2019

Standard

NOK 898,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8175:2019

Standard

NOK 898,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-03-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Feltmålemetoder - Bygningsakustikk

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 5 450,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Feltmålemetoder og Bygningsakustikk.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang