Norsk Standard og veiledning med metode for klimagassberegninger for bygninger

NS 3720 gir en beregningsmetode for klimagassutslipp for bygg. Klimagassberegningene benyttes til dokumentasjon og bistand i beslutningsprosesser. Veiledningen er ment å gjøre det enklere for byggherrer å bruke standarden for å identifisere klimagassutslipp i sine byggeprosjekter, og danne beslutningsgrunnlag for tiltak som reduserer utslippene.

NS 3720 kan anvendes til å beregne klimagassutslipp knyttet til livsløpet til en hel bygning eller deler av en bygning, og til deler av livsløpet til bygningen eller bygningsdelen. Dette omfatter varer og tjenester relatert til bygging, drift, bruk og avhending av bygningen.

Standarden kan brukes både på nye bygninger og i forbindelse med vedlikehold og ombygging av eksisterende bygninger.

Bygger på en felles europeisk standard

NS 3720 bygger på NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk – Vurderinger av bygningers miljøprestasjon – Beregningsmetode, men er begrenset til beregning av utslipp av klimagasser. NS 3720 utvider systemgrensen i forhold til NS-EN 15978 ved å inkludere transport i driftsfasen. Det vil si transport av personer som bruker bygningen og varetransport som er knyttet til de samme brukerne.

Dekker alle byggefaser

Standarden kan brukes i alle faser av en byggeprosess, og beregningsmetoden er den samme i alle faser. I standarden deles byggeprosessen inn i følgende faser:

 • Innledning
  omfatter idé-, konsept- og skissefase; blant annet lokaliserings- og tomtevurderinger, innledende programmering av bygningen med funksjoner, energibehov og konstruksjonsprinsipper
 • Detaljering
  omfatter forprosjekt- og detaljprosjektfasene der valg av løsninger gjøres, men ikke endelige valg av produkter
 • Bygging
  omfatter oppføringen av bygget med valgte produkter og løsninger. Når byggefasen er ferdig og bygningen er overlevert til byggherre og klar til bruk, betegnes den med begrepet «som bygget».
 • Drift
  omfatter bruk av bygningen med de funksjonene som den er planlagt for, herunder transport av personer som bruker bygningen
 • Avhending (livsløpets sluttstadium)
  omfatter riving av bygget, transport til avfallshåndtering og håndtering av avfallet

Beregningsmetoder er angitt under temaene (punktene):

 • Bearbeiding av tomt: deler av informasjonsmodul A5 og B1
 • Byggeplass: deler av informasjonsmodul A4–A5 samt modul D
 • Materialer: deler av informasjonsmodul A1–B5 og C1–C4 samt modul D
 • Energibruk i driftsfasen: informasjonsmodul B6 samt modul D
 • Transport i driftsfasen: informasjonsmodul B8

Veiledningen til NS 3720

Målet med veiledningen er primært å få byggherrer til å bruke NS 3720 for å identifisere klimagassutslipp i byggeprosjekter, og danne beslutningsgrunnlag for tiltak som reduserer disse. Veiledning er derimot ikke tenkt som hjelp til bruk av NS 3720 for eksperter på livsløpsvurderinger, og det gis ingen anbefalinger knyttet til eksempelvis kontraheringsformer, ambisjoner og omfang.

Info fra lansering av veiledningen

Lenke til en sak med presentasjonene som ble holdt på et frokostmøte i februar 2021 hvor veiledningen til NS 3720 ble lansert.

Sist oppdatert: 2022-01-18

NS 3720:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3720:2018

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Veiledning til NS 3720:2018 — Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2021-02-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15978:2011

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang