Skadet grunnmur
Foto: Multiconsult / Thor Henry Wathne

Vibrasjoner fra bygg- og anleggsarbeid

NS 8141 er en serie standarder som omhandler vibrasjoner og støt med veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk.

NS 8141-1 om vibrasjoner fra sprengning

Del 1 som beskriver beregning av grenseverdier for vibrasjoner for å unngå bygningsskader, ble utgitt i 2012. Etter ett års bruk og erfaringer fra målinger kom det tilbakemeldinger fra bransjen om at byggverk på avrettingslag over berg og direkte på berg der det er noe avstand til sprengningsstedet, gir for strenge grenseverdier. Det samme gjelder for sprengning nær tunneler og bergrom. Tilbakemeldingene medførte at komiteen justerte frekvensveiefilteret i standarden. Justeringen ble tatt inn som et endringsblad A1 til NS 8141-1, og revidert versjon ble utgitt i desember 2013 (med nummer NS 8141-1:2012+A1:2013).

I oktober 2016 ble del 1 med tillegg trukket tilbake etter ønske fra bransjen, og en ny revisjon pågår.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte spørreundersøkelsen om opplevelse av vibrasjoner fra BA-kilder, spesielt sprengninger. Analyser av resultatene fra undersøkelsen ble statistisk behandlet i relasjon til måledata fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). Resultatene ble klare i februar 2014, og det er utarbeidet et tillegg D til del 1 om virkninger av vibrasjoner på mennesker. Tillegget ble utgitt som Endringsblad A2 til del 1 den 1. juli 2014. En artikkel om undersøkelsen er antatt i tidsskriftet Applied Acoustics i 2016.

Ny revisjon av del 1 pågår

Det kom nye innspill om erfaringer fra bransjen i 2015 om at standarden ikke fungerte som tiltenkt i enkelte situasjoner. Det medførte at komiteen så på standarden på nytt og foreslo å starte en ny gjennomgang av sprengningsdelen. Komiteen, SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskade, ble gjenopprettet i september 2015 med nytt mandat og til dels med nye medlemmer. Se mer informasjon om komiteen SN/K 293. Se også en egen sak om refastsetting av NS 8141:2001.

NS 8141-2 om vibrasjoner fra andre BA-arbeider

Del 2 omhandler peling, spunting, vibrokomprimering, dypkomprimering, pigging, anleggstrafikk og tilsvarende BA-arbeider. Den ble utgitt i desember 2013. Grenseverdiene som bestemmes etter del 2, har som mål å unngå at vibrasjoner fra bygge- og anleggsarbeid og trafikk påfører skade på byggverk. Dette er verdier som bygningen er forutsatt å tåle ved gjentatte eksponeringer, og er ment å forebygge skader. Det tatt med virkning av vibrasjoner fra trafikk selv om det sjelden forårsaker vibrasjonsskader på byggverk.

Veiledning til NS 8141-1 og -2

Den nye standardserien bruker ikke lenger grunnforhold, fundamentering og avstand i beregningene av grenseverdier for vibrasjoner. Overgangen til et frekvensveid vibrasjonsmål gjør at grenseverdien kun blir avhengig av byggverkets egenskaper. Svingninger som ikke er skadelige for byggverk, tas det derfor ikke hensyn til lenger. Dette gjøres nå på tilsvarende måte som når man vurderer virkning av støy og vibrasjoner på mennesker.

For å kunne beregne ladningsmengde er det fortsatt behov for informasjon om avstand. Det er derfor utarbeidet en veiledning til del 1 og 2, spesielt med tanke på de som utfører sprengninger. Veiledningen beskriver beregning av sammenhengen mellom ladningsmengde og frekvensveide vibrasjoner. Beregningene gir et estimat basert på erfaringsdata fra mange prosjekter. Forholdene kan likevel variere mye fra sted til sted og beregninger inneholder en usikkerhet.

NS 8141-3 om vibrasjoner fra sprengninger for å unngå skred i kvikkleire

Del 3 i serien handler om utløsning av skred i kvikkleire på grunn av vibrasjoner fra sprengning, og inneholder én grenseverdi for vibrasjoner fra sprengning for å unngå skred. Det ble slått katastrofealarm i Namsos 13. mars 2009 etter at et 200 meter bredt leirras tok flere hus. Det ble spekulert på om raset kunne ha blitt utløst i forbindelse med sprengningsarbeider. Vegdirektoratet og Jernbaneverket satte i gang et forskningsprosjekt på skred i kvikkleire som følge av skredet. Norges Geotekniske Institutt (NGI) fikk oppdraget og resultatene er utgitt i en egen NGI-rapport.

Resultatene fra forskningsprosjektet danner grunnlaget for standardens del 3. Grenseverdien gjelder for sprengning i berg eller andre faste masser som grenser inn mot kvikkleire der et skred kan utvikle seg. Det ble utarbeidet en ny metode for måling av vibrasjoner eller rystelser i kvikkleire ved hjelp av en måleboks eller måletorpedo. Målinger kan også utføres i bakken under vann. Del 3 omhandler ikke sprengning i kvikkleire der formålet er massefortrengning. Det primære målet er å unngå, med en rimelig sikkerhet, at vibrasjoner utløser skred i kvikkleire, også ved gjentatte eksponeringer. Det er påkrevd med en forhåndsbesiktigelse og forhåndsvurdering før arbeider settes i gang.

NS 8141-4 om retningslinjer for besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart

Dette dokumentet gir krav og retningslinjer for besiktigelse av nærliggende byggverk og eiendommer før start av bygge- og anleggsarbeider som kan medføre risiko for skader eller setninger. Denne standarden beskriver hvordan en besiktigelse gjennomføres, hva den omfatter, og hvordan data lagres, med hensyn til både gjenfinning og personvern.

Standarden kan brukes i forbindelse med risikovurdering, som konkurransegrunnlag, tilbud, kontrakter, planlegging og gjennomføring. Standarden kan også brukes veiledende i tvister. Målgrupper for dokumentet er primært myndigheter, byggherrer, rådgivere og entreprenører.

For å avdekke forhold som kan relateres til bygge- og anleggsarbeid, er det hensiktsmessig å foreta en forhåndsbesiktigelse av de mest utsatte byggverkene og eiendommene. Besiktigelse av byggverk og eiendommer før igangsettelse av anleggsarbeid, gir en dokumentasjon om hvilken tilstand eiendommene var i før anleggsarbeidet startet. Ved behov for skadevurdering i etterkant, kan forhåndsbesiktigelsen brukes for sammenligning.  Besiktigelsen kan også være med på å danne grunnlag for beregning av grenseverdier for vibrasjoner, om hva bygningene kan tåle. 

Mange har bidratt

Arbeidet med disse standardene har pågått i en komité i regi av Standard Norge. Den er bredt sammensatt med representanter for konsulenter, forskning, myndigheter, sprengningsekspertise, byggherrer/tiltakshavere og entreprenører. Jernbaneverket, Vegdirektoratet, DiBk, Statsbygg, Forsvarsbygg har finansiert arbeidet sammen med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). NGI har også bidratt med sine forskningsmidler. 

Sprengningsforsøk er gjennomført

Det ble gjennomført forsøk med sprengning av to hus i samarbeid med Solør videregående skole (avd. Våler), NGI, Multiconsult asa og flere andre aktører, på høsten 2018. Forsøkene er en del av revisjonsarbeidet av vibrasjonsstandarden NS 8141 som gir veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet. Del 1 av NS 8141, som omhandler virkning av vibrasjoner fra sprengning på byggverk, ble etter ønske fra bransjen trukket tilbake i 2016 fordi den ikke fungerte slik det var tenkt. Aktørene i bransjen ønsket å teste skadegrensene under kontrollerbare forhold. Dette er bakgrunnen for sprengingsforsøkene som er nå gjennomført.

Resultatene ble analysert høsten 2019 og standardiseringskomiteen besluttet å gjenoppta revisjonen av del 1, og veiledningen til standarden i 2020. Arbeidet er i gang, og det samarbeides med en tilsvarende svensk standardiseringskomité. Ønskemålet er å få mest mulig like standarder i Norge og Sverige.

Les også egen nyhetssak på dette.

Sist oppdatert: 2022-01-13

NS 8141:2001

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk

SpråkNorskUtgave: 2 (2001-06-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-2:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-3:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-4:2021

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 4: Retningslinjer for besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141-1:2012+A1 og NS 8141-2:2013. P-741.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Endringsblad A2 - Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang