Folk som jobber sammen i et kontorlokale
Foto: Nicolas Tourrenc

Ledelsessystemer

Ledelse er en utfordrende oppgave, og for dagens ledere holder det ikke bare å vise til økonomiske resultater. Nå er det «den tredelte bunnlinjen» som gjelder. God styring baserer seg på prestasjoner både knyttet til økonomi, miljø og arbeidsmiljø og enda mye til. Til det kreves gode styrings- og ledelsesverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring. Gjennom de internasjonalt anerkjente standardene i ISO-serien kan man etablere ett ledelsessystem som ivaretar de viktigste styrings- og ledelsesparameterne en virksomhet må forholde seg til.

Asker kommune har gjort det. Det samme har Nettbuss Midt-Norge, St Olavs Hospital, Hydro Høyanger Metallverk, Sporveien og mange andre. Alle har valgt å styre virksomheten etter de to sentrale ISO ledelsessystemstandardene, ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø, og alle har et sertifisert system som bekrefter at de jobber i henhold til standardene.

Noen virksomheter har valgt å basere ledelsessystemet sitt på enda flere standarder. Asker kommune har for eksempel valgt ISO/IEC 27001 for informasjonssikkerhet for å få kontroll på informasjonsressursene sine, Nettbuss Midt-Norge har valgt ISO 39001 for å bidra til økt trafikksikkerhet, Hydro Høyanger Metallverk har valgt ISO 50001 for å lykkes best mulig med energireduksjon og Marine Harvest har valgt ISO 22000 for næringsmiddeltrygghet for å sikre forbrukerne trygg mat.

Norsk Standard basert på internasjonal kunnskap

Med ISO-standardene kan den enkelte virksomhet bygge opp et ledelsessystem basert på internasjonalt vedtatte metoder. Man kan velge å sertifisere ledelsessystemet sitt eller bare bruke standardene som hjelpemidler uten å gå igjennom en sertifiseringsprosess.

Alle standardene er utviklet i en konsensusprosess med deltakelse fra internasjonale eksperter, og bygger på internasjonal forskning, erfaring og beste praksis. Norske eksperter har vært aktive i det internasjonale arbeidet med å utvikle standardene, og Standard Norge har etablert norske speilkomiteer som gir innspill og følger arbeidet slik at standardene er tilpasset norske forhold og ivaretar norske interesser.

Ledelsessystemstandardene er fastsatt som Norsk Standard (NS), og flere er nyttige verktøy for å innfri kravene i den norske internkontrollforskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Alle standardene utgis av Standard Norge og er til salgs i nettbutikken vår.

Fungerer for alle

ISO-standardene fungerer for alle typer virksomheter uavhengig av størrelse, hva slags varer eller tjenester man leverer og hvilken bransje eller sektor man opererer i. De gir metoder for systematisk styring, og målet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egne prestasjoner på sentrale områder.

Ved å bygge opp et ledelsessystem basert på ledelsessystemstandardene fra ISO vil man kunne oppnå:

 • Mer effektiv utnyttelse av ressurser
 • Bedre risikostyring
 • Økt kundetilfredshet

Fra kvalitet og miljø til trafikksikkerhet

I dag finnes det rundt 20 forskjellige styrings- og ledelsessystemstandarder fra ISO, hvorav ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø er de mest sentrale.

De andre styrings- og ledelsessystemstandardene handler blant annet om

 • informasjonssikkerhet (ISO/IEC 27001)
 • næringsmiddeltrygghet (ISO 22001)
 • energi (ISO 50001)
 • samfunnssikkerhet (ISO 22301)
 • forvaltning av anlegg og verdier (ISO 55001)
 • trafikksikkerhet (ISO 39001)
 • bærekraftige arrangementer (ISO 20121)

I tillegg finnes det flere standarder med grenseflater til ledelsessystemstandardene, for eksempel ISO 26000 for samfunnsansvar og ISO 31000 for risikostyring som per i dag ikke er sertifiserbare standarder.

Nye og bedre utgaver 

ISO 9001 og ISO 14001 kom i nye utgaver høsten 2015. I 2018 kom i tillegg ISO 45001 for arbeidsmiljø, og erstattet den britiske standarden BS-OHSAS 18001 som mange virksomheter har brukt for å ivareta krav til arbeidsmiljø. Etter revisjonen er standardene blitt enda mer ensartet med felles termer, definisjoner, struktur, kapitteltitler og tekstblokker. Risikovurderinger har dessuten fått en langt mer sentral plass i de reviderte ledelsessystemstandardene.

Én ledelse - ett styrings- og ledelsessystem

Det er opp til hver organisasjon å etablere et eget system etter rettledning fra standardene. Standardene har noen innledende kapitler med teori før de gir en modell for hvordan man skal etablere og drive et ledelsessystem. Standardene stiller krav til hvordan man skal utvikle og styre sin politikk (policy) og sine prosesser og prosedyrer for å nå bestemte mål.

Dette er hovedstrukturen i alle styringssystemstandardene:

 • Omfang: Kort beskrivelse av hva standarden handler om
 • Normative referanser: Referanser til andre relevante standarder og tekniske spesifikasjoner
 • Termer og definisjoner: Sikrer entydighet og sammenliknbarhet
 • Organisasjonens kontekst: Handler om å klargjøre behovene og forventningene til interessentene og å avklare interne og eksterne rammefaktorer
 • Ledelse: Handler om å plassere ansvaret på toppen, tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet og lage en overordnet policy
 • Planlegge: Handler om å definere tiltak for å håndtere risikoer (dvs. trusler og muligheter) og nå mål
 • Støtte: Handler om å fastslå behovet for ressurser, kompetanse, bevissthet, kommunikasjon og dokumentert informasjon
 • Drift: Handler om å planlegge, implementere og styre prosessene som er nødvendige for å oppfylle krav
 • Evaluering av prestasjon: Handler om å overvåke, måle, analysere og evaluere
 • Forbedring: Handler om å ta tak i avvik, sette inn korrigerende tiltak og jobbe med forbedring av styringssystemet.

Økende interesse

Standard Norge opplever en økende interesse for ledelsessystemstandardene fra ISO, og flere og flere velger å sertifisere sine systemer etter de internasjonalt anerkjente metodene som angis i standardene. I mange land er bruken av disse standardene betydelig større enn her hjemme, og norske bedrifter som opererer utenlands, er ofte nødt til å bruke dem for å få innpass i markedene. 

Hva sier brukerne?

Asker kommune (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001)

I Asker kommune sier kvalitetssjef og beredskapsleder Ernst Ole Solem følgende om kommunens enhetlige styrings- og ledelsessystem basert på ISO-standarder.

– Standardene står fjellstøtt gjennom omorganiseringer, lederskifter og politiske omskiftninger. De er en viktig suksessfaktor for å utøve beste praksis innenfor hver av de kommunale tjenestene, sier Solem og fortsetter:

– Vårt felles, enhetlige styringssystem forenkler hverdagen i stedet for å byråkratisere den.

Les hele suksesshistorien om til Asker kommunes bruk av ISO styringssystemstandarder.

Hydro Høyanger Metallverk (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001)

Fabrikksjef Wenche Eldegard ved Hydro Høyanger Metallverk mener at suksessfaktoren ved bruk av styrings- og ledelsessystemer er sterk interesse fra ledelsen. I Høyanger prioriterte ledelsen å bruke tid på å jobbe med forståelsen i organisasjonen.

– Ledelsen må hele tiden etterspørre resultater og diskutere standardene med de ansatte. Å følge standarden må være en del av den daglige virksomheten. Selv har jeg lært svært mye av sertifiseringen. Nå ser jeg et nytt potensial for energireduksjon. Det handler om å være opptatt av både miljø og økonomi, sier fabrikksjefen og fortsetter:

– Vi sparer mange millioner kroner, noe som er veldig positivt for Hydro. Men det aller viktigste er likevel at vi sparer miljøet.

Les hele suksesshistorien om Hydro Høyanger Metallverks bruk av ISO styringssystemstandarder.

Nettbuss Midt-Norge (ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001)

Kvalitets- og miljødirektør Kristine Eiken Sortland i Nettbuss trekker fram følgende når det gjelder Nettbuss Midt-Norges styrings- og ledelsessystem:

– Forutsetningen for å bli sertifisert er at styringssystemstandarden er godt forankret i ledelsen, og at den implementerer kravene i hele organisasjonen. Ledelsen plikter å gi opplæring, sette mål og følge opp resultater, registrere avvik, følge opp ulykker, og gjennomføre revisjoner innenfor trafikksikkerhet, sier Sortland.

Les hele suksesshistorien om Nettbuss Midt-Norges bruk av ISO styringssystemstandarder.

Flere suksesshistorier om bruk av ISO styrings- og ledelsessystemstandarder

Utvalgte standarder

Kurs i hvordan samordne ledelsessystemer fra ISO med FNs bærekraftsmål

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i hvordan samordne ledelsessystemer fra ISO med FNs bærekraftsmål, 25.mai 2023, Fornebu

Tid: 2023-05-25Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i gjennomføring av forbedringsprosjekter etter ISOs standarder for ledelsessystemer

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i gjennomføring av forbedringsprosjekter etter ISOs standarder for ledelsessystemer, 1-2. juni, Fornebu

Tid: 2023-06-01Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

NOK 1 980,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 804,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 795,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Systemer for kontinuitetsledelse - Krav (ISO 22301:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse — Ledelsessystem for innovasjon — Veiledning (ISO 56002:2019)

SpråkNorskUtgave: 2021-01 (2021-02-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 615,00 (eks. mva)

Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern — Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet — Krav

SpråkEngelskUtgave: 3 (2023-01-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 804,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 763,00 (eks. mva)

Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 980,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 137,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer (ISO 19011:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11201:2018

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Ledelsessystemer for miljø

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 005,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 14001, NS-EN ISO 14004, NS-EN ISO 14031, NS-EN ISO 14040, NS-EN ISO 14044, NS-EN ISO 14051, NS-EN ISO 14063 og NS-EN ISO 19011.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Ledelsessystemer for kvalitet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 005,00 (eks. mva)

NS-EN ISO 9000, NS-EN ISO 9001, SN-ISO/TS 9002, NS-EN ISO 9004, NS-ISO 10005, SN-ISO/TR 10013 og NS-EN ISO 19011.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

IT-sikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 505,00 (eks. mva)

IT-sikkerhet - Et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien.

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2012-06-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Risikostyring

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 665,00 (eks. mva)

Risikostyring - Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO 31000, NS-ISO/IEC 31010, NS-ISO 31030 og SN-ISO Guide 73.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Standardsamling for samfunnssikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 760,00 (eks. mva)

Standardsamling for samfunnssikkerhet. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 22300, NS-EN ISO 22301, SN-ISO/TR 22312 og NS-ISO 22320.

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-30)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang