SN/K 227 Risikoanalyse brann

Det har i de senere år vært arbeidet med retningslinjer for de brannteknisk prosjekterende, slik at de får klare føringer for hvordan risikoanalyser og risikovurderinger skal utføres. Da de funksjonsbaserte forskriftene på brannområdet kom i 1997, ble det således utarbeidet en egen standard som tok for seg hvordan risikoanalyser av brann i byggverk skulle utføres. Siden har det vært utgitt veiledninger for bygg og forskjellige kategorier anlegg.

Erfaring har vist at NS 3901 som regel blir referert til innledningsvis i de fleste analyser som utføres i dag. Dette fordi veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven angir denne referanse som akseptabel. Men analysene avviker imidlertid som oftest vesentlig fra standarden. Det er som følge av at standarden på flere områder ikke er ikke er anvendbar i forhold til de metoder som i dag nyttes.

Det er et umiddelbart behov for å få en oppdatert standard som inkluderer justeringer som er gjort innenfor den nylig utgitte risikostandarden NS 5814 samt gir de nødvendige føringer for komparative analyser som er de mest anvendte på brannområdet i dag.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2010-10-28

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

  • Arbeidet skal omfatte revisjon av standarden, NS 3901:1998 slik at den inkluderer de analysemetodene som er nå er aktuelle
  • For de deler av standarden som det er aktuelt, skal arbeidene basere seg på prinsippene i NS 5814
  • I forbindelse med utarbeidelse av den reviderte standarden, inkludere og tilrettelegge innholdet for aktuelle veiledninger til standarden (i tråd med den strukturen som finnes for dagens veiledninger)
  • Utarbeide veiledning for bruk av standarden på bygninger, som ferdigstilles i løpet av 2011
  • Øvrige veiledninger ferdigstilles i løpet av 2012

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode på to år - til standardens veiledninger er utgitt innen utgangen av 2012.

Komitéleder:

Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet

Faglig ansvarlig:

Lisbet Landfald (lla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)