SN/K 261 Kulturminner

SN/K 261 skal:

  • følge opp og koordinere norsk deltakelse i CEN/TC 346 Conservation of cultural property
  • vurdere og kommentere forslag til standarder samt gi forslag til norsk stemmegivning
  • vurdere behovet for å revidere og oppdatere norske standarder eventuelt foreslå at utdaterte Norsk Standard trekkes tilbake
  • foreslå CEN-standarder som bør oversettes til norsk
    utvikle egne norske standarder ved behov

Europeiske standarder under utarbeiding
Standarder for kulturvern og bevaring av kulturminner er under utarbeiding i CEN/TC 346. Gjennom dette vil tiltak og metoder for bevaring av kulturminner bli harmonisert i Europa.

Nasjonalt standardiseringsprosjekt
Et pågående nasjonalt standardiseringsprosjekt på kulturminne-området er Krav til miljøovervåking og dokumentasjon av bevaringsforhold og bevaringstilstand av kulturlag.

Riksantikvaren

 

Komitéleder:

Iver Schonhowd, Riksantikvaren

Faglig ansvarlig:

Rolf Duus (rdu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)