SN/K 005 Tilslag

SN/K 005 ble av sektorstyret BAE den 2017-03-23 re-oppnevnt for nye 3 år med følgende mandat:

"Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 154 Aggregates og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 154 derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder basert på nasjonale behov innenfor området. Arbeidet skal koordineres med det europeiske standardiseringsarbeidet på området. 

Komiteen skal også utarbeide eventuelle andre norske tilleggsdokumenter til standardene som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk derunder bidra med norsk terminologi. 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen".

Komiteen ble oppnevnt for en periode fram til 1. mai 2020.

SN/K 005 ledes av Arnhild Ulvik i Statens vegvesen Region Midt. I komiteen deltar eksperter fra myndigheter, teknisk kontrollorgan, tilslagsprodusenter, NGU, NTNU og tilslagslaboratorier.

Komiteen arbeider for tiden med følgende oppgaver:

 • Utvikling av produktstandardene for tilslag og oppfølging av det europeiske arbeidet
 • Revisjon av de nasjonale tilleggene til produktstandardene for tilslag (starter når nye utgaver foreligger i 2018)
 • Oversettelse av prøvingsmetoder for tilslag
 • Veiledning i bruk av standardene i forhold til resirkulerte masser
 • Utarbeidelse av en ny Norsk Standard NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid

CEN/TC 154 Aggregates
Komiteen ledes av Mr. Jonathan Simm fra Storbritannia. Den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI har sekretariatet.  

CEN/TC 154 har ansvar for produkt- og prøvningsmetodestandarder for tilslag. Komiteen har utarbeidet prøvningsmetoder for geometriske, mekaniske, termiske, kjemiske og generelle egenskaper, til sammen 37 standarder, som brukes i forbindelse med dokumentasjon av tilslagskvalitet. Standardene er normative referanser til produktstandardene for tilslag. Komiteen har utgitt 8 produktstandarder for tilslag til ulike formål:

 • NS-EN 12620, Tilslag for betong
 • NS-EN 13043, Tilslag for bituminøse masser
 • NS-EN 13055, Lett tilslag
 • NS-EN 13139, Tilslag for mørtel
 • NS-EN 13242, Tilslag for mekanisk stabiliserte masser
 • NS-EN 13383-1, Vassbyggingsstein
 • NS-EN 13450, Tilslag for jernbaneballast

Ny versjon av standarden for lett tilslag, EN 13055, ble utgitt i 2016. Revisjon av de andre er snart ferdig og nye utgaver utgis i 2018.  Revisjonen har omfattet harmonisering av graderingskrav, definisjoner og kategorier for de ulike egenskapene og oppdatering i forhold til byggevareforordningen. I tillegg er kravene til samsvarsvurdering tatt ut fra produktstandardene og inn i en ny standard NS-EN 16236. 

Parallelt med dette pågår det utarbeidelse av mer detaljerte krav til miljø og bærekraft. Dette vil publiseres i senere utgaver. Inntil nye produktstandarder er godkjent av EU i Official Journal, så er det 2002-2004 versjonene som gjelderi forhold til sertifisering.

CEN/TC 154 er organisert i 6 ulike underkomiteer og 3 arbeidsgrupper og det er norsk deltakelse i de fleste av dem. 

Komitéleder:

Arnhild Ulvik, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Faglig ansvarlig:

Merete H. Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)