SN/K 005 Tilslag

SN/K 005 ble av sektorstyret BAE den 2017-03-23 re-oppnevnt for nye 3 år med følgende mandat:

"Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 154 Aggregates og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 154 derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder basert på nasjonale behov innenfor området. Arbeidet skal koordineres med det europeiske standardiseringsarbeidet på området. 

Komiteen skal også utarbeide eventuelle andre norske tilleggsdokumenter til standardene som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk derunder bidra med norsk terminologi. 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen".

Komiteen ble oppnevnt for en periode fram til 1. mai 2020.

SN/K 005 ledes av Paul Glamo i Kontrollrådet. I komiteen deltar eksperter fra myndigheter, teknisk kontrollorgan, tilslagsprodusenter, NGU, NTNU og tilslagslaboratorier.

Komiteen arbeider for tiden med følgende oppgaver:

 • Utvikling av produktstandardene for tilslag og oppfølging av det europeiske arbeidet. Vi har norske eksperter med i de fleste gruppene. Norge har også sekretariatet for arbeidet med standarden for lett tilslag.
 • Miljødeklarasjon av tilslag. Vi følger aktivt arbeidet i den europeiske arbeidsgruppen.
 • Utarbeidelse og revisjon av de nasjonale tilleggene til produktstandardene for tilslag (avventer oppstart av dette til nye versjoner av standardene utgis ved årsskiftet 2021/2022). 
 • Oversettelser. Det pågår oversettelse av NS-EN 13383-2 for vassbyggingsstein.
 • Komiteen ferdigstilte i januar 2019 en ny Norsk Standard NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid. Det pågår informasjonsarbeid og planlegging av kurs. 

CEN/TC 154 Aggregates
Komiteen ledes av Mr. Jonathan Simm fra Storbritannia. Den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI har sekretariatet.  

CEN/TC 154 har ansvar for produkt- og prøvningsmetodestandarder for tilslag. Komiteen har utarbeidet prøvningsmetoder for geometriske, mekaniske, termiske, kjemiske og generelle egenskaper, til sammen 37 standarder, som brukes i forbindelse med dokumentasjon av tilslagskvalitet. Standardene er normative referanser til produktstandardene for tilslag. Komiteen har utgitt 8 produktstandarder for tilslag til ulike formål:

 • NS-EN 12620, Tilslag for betong
 • NS-EN 13043, Tilslag for bituminøse masser
 • NS-EN 13055, Lett tilslag
 • NS-EN 13139, Tilslag for mørtel
 • NS-EN 13242, Tilslag for mekanisk stabiliserte masser
 • NS-EN 13383-1, Vassbyggingsstein
 • NS-EN 13450, Tilslag for jernbaneballast

Ny versjon av standarden for lett tilslag, EN 13055, ble utgitt i 2016, men i 2018 startet prosessen med revisjon av den i tråd med krav til Byggevareforordningen. Revisjon av de andre har pågått over lang tid og avhenger av prosessen med EU knyttet til byggevareforordningen. Nye utgaver ventes ved årsskiftet 2021/2022, men det er usikkerhet knyttet til når. Revisjonen har omfattet harmonisering av graderingskrav, definisjoner og kategorier for de ulike egenskapene og oppdatering i forhold til byggevareforordningen. I tillegg blir fire av standardene slått sammen til en felles standard. Det gjelder tilslag til betong, asfalt, mørtel og pukk (NS-EN 12620, NS-EN 13043, NS-EN 13139 og NS-EN 13242). 

Parallelt med dette pågår det utarbeidelse av mer detaljerte krav til miljø og bærekraft. Dette vil publiseres i senere utgaver. Inntil nye produktstandarder er godkjent av EU i Official Journal, så er det 2002-2004 versjonene som gjelder i forhold til sertifisering.

CEN/TC 154 er organisert i 6 ulike underkomiteer og 3 arbeidsgrupper og det er norsk deltakelse i de fleste av dem. 

Komitéleder:

Paul Glamo, Kontrollrådet

Faglig ansvarlig:

Merete H. Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)